ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن یوسفی فر، یعقوب مهارتی ، محمد مهدی فراحی، (1397). بررسی تاثیر ابتکار عمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان؛ با نقش تعدیلگری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاق، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(30)، 1-41. magiran.com/p1920222
Hasan Yoosefifar, Yaghoob Maharati , Mohammadmahdi Farahi , (2018). Examining thethe effect of individual initiative and skill variety on employees's creativity with the moderating role of knowledge specificity and creative resource, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8(30), 1-41. magiran.com/p1920222
حسن یوسفی فر، یعقوب مهارتی ، محمد مهدی فراحی، بررسی تاثیر ابتکار عمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان؛ با نقش تعدیلگری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاق. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1397؛ 8(30): 1-41. magiran.com/p1920222
Hasan Yoosefifar, Yaghoob Maharati , Mohammadmahdi Farahi , Examining thethe effect of individual initiative and skill variety on employees's creativity with the moderating role of knowledge specificity and creative resource, Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 2018; 8(30): 1-41. magiran.com/p1920222
حسن یوسفی فر، یعقوب مهارتی ، محمد مهدی فراحی، "بررسی تاثیر ابتکار عمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان؛ با نقش تعدیلگری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاق"، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 8، شماره 30 (1397): 1-41. magiran.com/p1920222
Hasan Yoosefifar, Yaghoob Maharati , Mohammadmahdi Farahi , "Examining thethe effect of individual initiative and skill variety on employees's creativity with the moderating role of knowledge specificity and creative resource", Journal of Innovation and Creativity in Human Science 8, no.30 (2018): 1-41. magiran.com/p1920222
حسن یوسفی فر، یعقوب مهارتی ، محمد مهدی فراحی، (1397). 'بررسی تاثیر ابتکار عمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان؛ با نقش تعدیلگری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاق'، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8(30)، صص.1-41. magiran.com/p1920222
Hasan Yoosefifar, Yaghoob Maharati , Mohammadmahdi Farahi , (2018). 'Examining thethe effect of individual initiative and skill variety on employees's creativity with the moderating role of knowledge specificity and creative resource', Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8(30), pp.1-41. magiran.com/p1920222
حسن یوسفی فر؛ یعقوب مهارتی ؛ محمد مهدی فراحی. "بررسی تاثیر ابتکار عمل فردی و تنوع مهارت بر خلاقیت کارکنان؛ با نقش تعدیلگری اختصاصی بودن دانش و منابع خلاق". فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 8 ،30 ، 1397، 1-41. magiran.com/p1920222
Hasan Yoosefifar; Yaghoob Maharati ; Mohammadmahdi Farahi . "Examining thethe effect of individual initiative and skill variety on employees's creativity with the moderating role of knowledge specificity and creative resource", Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 8, 30, 2018, 1-41. magiran.com/p1920222
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال