ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد علی ثابتان شیرازی، محمد جواد آگاه ، احمد حسن آبادی، علی داد بوستانی، (1397). اثر دانه گشنیز (Coriandrum sativum) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد، ریخت شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه های گوشتی، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 120، 205-216. magiran.com/p1920225
Ahmad Ali Sabetan Shiraze_Mohammad Javad Agah A. Hasanabadi_Alidad Boostani, (2018). Effect of dietary Coriander seed (Coriandrum sativum L.) and α-tocopheryle acetate supplementation on growth performance, intestinal morphology and nutrient digestibility in broiler chickens, Animal Sciences, 120, 205-216. magiran.com/p1920225
احمد علی ثابتان شیرازی، محمد جواد آگاه ، احمد حسن آبادی، علی داد بوستانی، اثر دانه گشنیز (Coriandrum sativum) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد، ریخت شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه های گوشتی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1397؛ 120: 205-216. magiran.com/p1920225
Ahmad Ali Sabetan Shiraze_Mohammad Javad Agah A. Hasanabadi_Alidad Boostani, Effect of dietary Coriander seed (Coriandrum sativum L.) and α-tocopheryle acetate supplementation on growth performance, intestinal morphology and nutrient digestibility in broiler chickens, Animal Sciences, 2018; 120: 205-216. magiran.com/p1920225
احمد علی ثابتان شیرازی، محمد جواد آگاه ، احمد حسن آبادی، علی داد بوستانی، "اثر دانه گشنیز (Coriandrum sativum) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد، ریخت شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه های گوشتی"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،120 (1397): 205-216. magiran.com/p1920225
Ahmad Ali Sabetan Shiraze_Mohammad Javad Agah A. Hasanabadi_Alidad Boostani, "Effect of dietary Coriander seed (Coriandrum sativum L.) and α-tocopheryle acetate supplementation on growth performance, intestinal morphology and nutrient digestibility in broiler chickens", Animal Sciences no. 120 (2018): 205-216. magiran.com/p1920225
احمد علی ثابتان شیرازی، محمد جواد آگاه ، احمد حسن آبادی، علی داد بوستانی، (1397). 'اثر دانه گشنیز (Coriandrum sativum) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد، ریخت شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه های گوشتی'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 120، صص.205-216. magiran.com/p1920225
Ahmad Ali Sabetan Shiraze_Mohammad Javad Agah A. Hasanabadi_Alidad Boostani, (2018). 'Effect of dietary Coriander seed (Coriandrum sativum L.) and α-tocopheryle acetate supplementation on growth performance, intestinal morphology and nutrient digestibility in broiler chickens', Animal Sciences, 120, pp.205-216. magiran.com/p1920225
احمد علی ثابتان شیرازی؛ محمد جواد آگاه ؛ احمد حسن آبادی؛ علی داد بوستانی. "اثر دانه گشنیز (Coriandrum sativum) و آلفا-توکوفریل استات در جیره بر عملکرد، ریخت شناسی روده و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه های گوشتی". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 120 ، 1397، 205-216. magiran.com/p1920225
Ahmad Ali Sabetan Shiraze_Mohammad Javad Agah A. Hasanabadi_Alidad Boostani. "Effect of dietary Coriander seed (Coriandrum sativum L.) and α-tocopheryle acetate supplementation on growth performance, intestinal morphology and nutrient digestibility in broiler chickens", Animal Sciences, 120, 2018, 205-216. magiran.com/p1920225
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال