ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نعمت اسماعیلی سیرچی، امید دیانی رضا طهماسبی، محمد مهدی شریفی حسینی، امین خضری، (1397). تعیین ارزش غذایی پوشش مغز پسته و تاثیر تغذیه آن بر گوارش پذیری و فراسنجه های خونی گوسفند کرمانی، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 120، 217-228. magiran.com/p1920233
Nemat Esmaeili Sirchi, Omid Dayani , Reza Tahmasbiorcid , Mohammad Mahdi Sharifi Hosseini, Amin Khezri , (2018). Determining of nutritive value of pistachio seed coat and effect of feeding it on digestibility and blood metabolites in Kermani sheep, Animal Sciences, 120, 217-228. magiran.com/p1920233
نعمت اسماعیلی سیرچی، امید دیانی رضا طهماسبی، محمد مهدی شریفی حسینی، امین خضری، تعیین ارزش غذایی پوشش مغز پسته و تاثیر تغذیه آن بر گوارش پذیری و فراسنجه های خونی گوسفند کرمانی. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1397؛ 120: 217-228. magiran.com/p1920233
Nemat Esmaeili Sirchi, Omid Dayani , Reza Tahmasbiorcid , Mohammad Mahdi Sharifi Hosseini, Amin Khezri , Determining of nutritive value of pistachio seed coat and effect of feeding it on digestibility and blood metabolites in Kermani sheep, Animal Sciences, 2018; 120: 217-228. magiran.com/p1920233
نعمت اسماعیلی سیرچی، امید دیانی رضا طهماسبی، محمد مهدی شریفی حسینی، امین خضری، "تعیین ارزش غذایی پوشش مغز پسته و تاثیر تغذیه آن بر گوارش پذیری و فراسنجه های خونی گوسفند کرمانی"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،120 (1397): 217-228. magiran.com/p1920233
Nemat Esmaeili Sirchi, Omid Dayani , Reza Tahmasbiorcid , Mohammad Mahdi Sharifi Hosseini, Amin Khezri , "Determining of nutritive value of pistachio seed coat and effect of feeding it on digestibility and blood metabolites in Kermani sheep", Animal Sciences no. 120 (2018): 217-228. magiran.com/p1920233
نعمت اسماعیلی سیرچی، امید دیانی رضا طهماسبی، محمد مهدی شریفی حسینی، امین خضری، (1397). 'تعیین ارزش غذایی پوشش مغز پسته و تاثیر تغذیه آن بر گوارش پذیری و فراسنجه های خونی گوسفند کرمانی'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 120، صص.217-228. magiran.com/p1920233
Nemat Esmaeili Sirchi, Omid Dayani , Reza Tahmasbiorcid , Mohammad Mahdi Sharifi Hosseini, Amin Khezri , (2018). 'Determining of nutritive value of pistachio seed coat and effect of feeding it on digestibility and blood metabolites in Kermani sheep', Animal Sciences, 120, pp.217-228. magiran.com/p1920233
نعمت اسماعیلی سیرچی؛ امید دیانی رضا طهماسبی؛ محمد مهدی شریفی حسینی؛ امین خضری. "تعیین ارزش غذایی پوشش مغز پسته و تاثیر تغذیه آن بر گوارش پذیری و فراسنجه های خونی گوسفند کرمانی". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 120 ، 1397، 217-228. magiran.com/p1920233
Nemat Esmaeili Sirchi; Omid Dayani ; Reza Tahmasbiorcid ; Mohammad Mahdi Sharifi Hosseini; Amin Khezri . "Determining of nutritive value of pistachio seed coat and effect of feeding it on digestibility and blood metabolites in Kermani sheep", Animal Sciences, 120, 2018, 217-228. magiran.com/p1920233
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال