ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین کهیاری حقیقت، داود فیض ، عادل آذر، عظیم زارعی، زهره دهدشتی شاهرخ، (1397). تعیین کننده های افول یا رشد عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی، مطالعه موردی: بیمارستان های شهر شیراز، فصلنامه بهداشت و توسعه، 7(3)، 194-206. magiran.com/p1920329
Amin Kohyari Haghighat , Davood Feiz, Adel Azar , Azim Zarei , Zohreh Dehdashti Shahrokh, (2018). Factors Influencing Growth or Decline of Brand Performance in the Healthcare Industry: a case study in Shiraz hospitals, Health and Development Journal, 7(3), 194-206. magiran.com/p1920329
امین کهیاری حقیقت، داود فیض ، عادل آذر، عظیم زارعی، زهره دهدشتی شاهرخ، تعیین کننده های افول یا رشد عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی، مطالعه موردی: بیمارستان های شهر شیراز. فصلنامه بهداشت و توسعه، 1397؛ 7(3): 194-206. magiran.com/p1920329
Amin Kohyari Haghighat , Davood Feiz, Adel Azar , Azim Zarei , Zohreh Dehdashti Shahrokh, Factors Influencing Growth or Decline of Brand Performance in the Healthcare Industry: a case study in Shiraz hospitals, Health and Development Journal, 2018; 7(3): 194-206. magiran.com/p1920329
امین کهیاری حقیقت، داود فیض ، عادل آذر، عظیم زارعی، زهره دهدشتی شاهرخ، "تعیین کننده های افول یا رشد عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی، مطالعه موردی: بیمارستان های شهر شیراز"، فصلنامه بهداشت و توسعه 7، شماره 3 (1397): 194-206. magiran.com/p1920329
Amin Kohyari Haghighat , Davood Feiz, Adel Azar , Azim Zarei , Zohreh Dehdashti Shahrokh, " Factors Influencing Growth or Decline of Brand Performance in the Healthcare Industry: a case study in Shiraz hospitals", Health and Development Journal 7, no.3 (2018): 194-206. magiran.com/p1920329
امین کهیاری حقیقت، داود فیض ، عادل آذر، عظیم زارعی، زهره دهدشتی شاهرخ، (1397). 'تعیین کننده های افول یا رشد عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی، مطالعه موردی: بیمارستان های شهر شیراز'، فصلنامه بهداشت و توسعه، 7(3)، صص.194-206. magiran.com/p1920329
Amin Kohyari Haghighat , Davood Feiz, Adel Azar , Azim Zarei , Zohreh Dehdashti Shahrokh, (2018). ' Factors Influencing Growth or Decline of Brand Performance in the Healthcare Industry: a case study in Shiraz hospitals', Health and Development Journal, 7(3), pp.194-206. magiran.com/p1920329
امین کهیاری حقیقت؛ داود فیض ؛ عادل آذر؛ عظیم زارعی؛ زهره دهدشتی شاهرخ. "تعیین کننده های افول یا رشد عملکرد برند در صنعت خدمات درمانی، مطالعه موردی: بیمارستان های شهر شیراز". فصلنامه بهداشت و توسعه، 7 ،3 ، 1397، 194-206. magiran.com/p1920329
Amin Kohyari Haghighat ; Davood Feiz; Adel Azar ; Azim Zarei ; Zohreh Dehdashti Shahrokh. " Factors Influencing Growth or Decline of Brand Performance in the Healthcare Industry: a case study in Shiraz hospitals", Health and Development Journal, 7, 3, 2018, 194-206. magiran.com/p1920329
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال