ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی راحمی کاریزکی ، رسول رحیمی، عبدالطیف قلی زاده، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، سیده حکیمه داودی، (1397). اثر ریزوباکتری های محرک رشد گیاهی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 34(5)، 711-723. magiran.com/p1920413
A. Rahemi Kahrizaki , R. Rahimi, A. Gholizadeh, E. Gholamalipour Alamdari, H. Saboori, S.H. Davoodi , (2019). The effect of plant growth promoning rhizobacteria and vermicompost on quality traits of druge marigold (Calendula officinalis L.) , Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 34(5), 711-723. magiran.com/p1920413
علی راحمی کاریزکی ، رسول رحیمی، عبدالطیف قلی زاده، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، سیده حکیمه داودی، اثر ریزوباکتری های محرک رشد گیاهی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1397؛ 34(5): 711-723. magiran.com/p1920413
A. Rahemi Kahrizaki , R. Rahimi, A. Gholizadeh, E. Gholamalipour Alamdari, H. Saboori, S.H. Davoodi , The effect of plant growth promoning rhizobacteria and vermicompost on quality traits of druge marigold (Calendula officinalis L.) , Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2019; 34(5): 711-723. magiran.com/p1920413
علی راحمی کاریزکی ، رسول رحیمی، عبدالطیف قلی زاده، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، سیده حکیمه داودی، "اثر ریزوباکتری های محرک رشد گیاهی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 34، شماره 5 (1397): 711-723. magiran.com/p1920413
A. Rahemi Kahrizaki , R. Rahimi, A. Gholizadeh, E. Gholamalipour Alamdari, H. Saboori, S.H. Davoodi , "The effect of plant growth promoning rhizobacteria and vermicompost on quality traits of druge marigold (Calendula officinalis L.) ", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 34, no.5 (2019): 711-723. magiran.com/p1920413
علی راحمی کاریزکی ، رسول رحیمی، عبدالطیف قلی زاده، ابراهیم غلامعلی پور علمداری، حسین صبوری، سیده حکیمه داودی، (1397). 'اثر ریزوباکتری های محرک رشد گیاهی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 34(5)، صص.711-723. magiran.com/p1920413
A. Rahemi Kahrizaki , R. Rahimi, A. Gholizadeh, E. Gholamalipour Alamdari, H. Saboori, S.H. Davoodi , (2019). 'The effect of plant growth promoning rhizobacteria and vermicompost on quality traits of druge marigold (Calendula officinalis L.) ', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 34(5), pp.711-723. magiran.com/p1920413
علی راحمی کاریزکی ؛ رسول رحیمی؛ عبدالطیف قلی زاده؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ حسین صبوری؛ سیده حکیمه داودی. "اثر ریزوباکتری های محرک رشد گیاهی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 34 ،5 ، 1397، 711-723. magiran.com/p1920413
A. Rahemi Kahrizaki ; R. Rahimi; A. Gholizadeh; E. Gholamalipour Alamdari; H. Saboori; S.H. Davoodi . "The effect of plant growth promoning rhizobacteria and vermicompost on quality traits of druge marigold (Calendula officinalis L.) ", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 34, 5, 2019, 711-723. magiran.com/p1920413
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال