ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره نوبخت ، آزاده وقاری خرشتمی ، غلامرضا شریف زاده، (1397). مقایسه اثر تجویز الندرونت با پامیدرونت در وضعیت تراکم استخوان بیماران مبتلا به استئوپروز، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25(4)، 307-316. magiran.com/p1920430
Zohre Nobakht , Azadeh Vaghari Kharashtomi, Gholamreza Sharifzadeh , (2019). Comparison of the effect of alendronate and pamidronate on bone density of patients with osteoporosis, Birjand University of Medical Sciences, 25(4), 307-316. magiran.com/p1920430
زهره نوبخت ، آزاده وقاری خرشتمی ، غلامرضا شریف زاده، مقایسه اثر تجویز الندرونت با پامیدرونت در وضعیت تراکم استخوان بیماران مبتلا به استئوپروز. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1397؛ 25(4): 307-316. magiran.com/p1920430
Zohre Nobakht , Azadeh Vaghari Kharashtomi, Gholamreza Sharifzadeh , Comparison of the effect of alendronate and pamidronate on bone density of patients with osteoporosis, Birjand University of Medical Sciences, 2019; 25(4): 307-316. magiran.com/p1920430
زهره نوبخت ، آزاده وقاری خرشتمی ، غلامرضا شریف زاده، "مقایسه اثر تجویز الندرونت با پامیدرونت در وضعیت تراکم استخوان بیماران مبتلا به استئوپروز"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 25، شماره 4 (1397): 307-316. magiran.com/p1920430
Zohre Nobakht , Azadeh Vaghari Kharashtomi, Gholamreza Sharifzadeh , " Comparison of the effect of alendronate and pamidronate on bone density of patients with osteoporosis", Birjand University of Medical Sciences 25, no.4 (2019): 307-316. magiran.com/p1920430
زهره نوبخت ، آزاده وقاری خرشتمی ، غلامرضا شریف زاده، (1397). 'مقایسه اثر تجویز الندرونت با پامیدرونت در وضعیت تراکم استخوان بیماران مبتلا به استئوپروز'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25(4)، صص.307-316. magiran.com/p1920430
Zohre Nobakht , Azadeh Vaghari Kharashtomi, Gholamreza Sharifzadeh , (2019). ' Comparison of the effect of alendronate and pamidronate on bone density of patients with osteoporosis', Birjand University of Medical Sciences, 25(4), pp.307-316. magiran.com/p1920430
زهره نوبخت ؛ آزاده وقاری خرشتمی ؛ غلامرضا شریف زاده. "مقایسه اثر تجویز الندرونت با پامیدرونت در وضعیت تراکم استخوان بیماران مبتلا به استئوپروز". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25 ،4 ، 1397، 307-316. magiran.com/p1920430
Zohre Nobakht ; Azadeh Vaghari Kharashtomi; Gholamreza Sharifzadeh . " Comparison of the effect of alendronate and pamidronate on bone density of patients with osteoporosis", Birjand University of Medical Sciences, 25, 4, 2019, 307-316. magiran.com/p1920430
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال