ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یحیی محمدی ، حسن ملکی ، محبوبه خسروی ، محمدرضا میری ، عباس عباس پور، (1397). واکاوی راهبردهای تدریس و یادگیری در برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد آموزش کارآفرینی، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25(2)، 16-26. magiran.com/p1920440
Yahya Mohammadi , Hasan Malaki, Mahboubeh Khosravi , Mohammad Reza Miri , Abbas Abbaspour , (2019). Analysis of Teaching and Learning Strategies in Medical Education Curriculum with Entrepreneurship Education Approach, Birjand University of Medical Sciences, 25(2), 16-26. magiran.com/p1920440
یحیی محمدی ، حسن ملکی ، محبوبه خسروی ، محمدرضا میری ، عباس عباس پور، واکاوی راهبردهای تدریس و یادگیری در برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد آموزش کارآفرینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1397؛ 25(2): 16-26. magiran.com/p1920440
Yahya Mohammadi , Hasan Malaki, Mahboubeh Khosravi , Mohammad Reza Miri , Abbas Abbaspour , Analysis of Teaching and Learning Strategies in Medical Education Curriculum with Entrepreneurship Education Approach, Birjand University of Medical Sciences, 2019; 25(2): 16-26. magiran.com/p1920440
یحیی محمدی ، حسن ملکی ، محبوبه خسروی ، محمدرضا میری ، عباس عباس پور، "واکاوی راهبردهای تدریس و یادگیری در برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد آموزش کارآفرینی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 25، شماره 2 (1397): 16-26. magiran.com/p1920440
Yahya Mohammadi , Hasan Malaki, Mahboubeh Khosravi , Mohammad Reza Miri , Abbas Abbaspour , " Analysis of Teaching and Learning Strategies in Medical Education Curriculum with Entrepreneurship Education Approach", Birjand University of Medical Sciences 25, no.2 (2019): 16-26. magiran.com/p1920440
یحیی محمدی ، حسن ملکی ، محبوبه خسروی ، محمدرضا میری ، عباس عباس پور، (1397). 'واکاوی راهبردهای تدریس و یادگیری در برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد آموزش کارآفرینی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25(2)، صص.16-26. magiran.com/p1920440
Yahya Mohammadi , Hasan Malaki, Mahboubeh Khosravi , Mohammad Reza Miri , Abbas Abbaspour , (2019). ' Analysis of Teaching and Learning Strategies in Medical Education Curriculum with Entrepreneurship Education Approach', Birjand University of Medical Sciences, 25(2), pp.16-26. magiran.com/p1920440
یحیی محمدی ؛ حسن ملکی ؛ محبوبه خسروی ؛ محمدرضا میری ؛ عباس عباس پور. "واکاوی راهبردهای تدریس و یادگیری در برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد آموزش کارآفرینی". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25 ،2 ، 1397، 16-26. magiran.com/p1920440
Yahya Mohammadi ; Hasan Malaki; Mahboubeh Khosravi ; Mohammad Reza Miri ; Abbas Abbaspour . " Analysis of Teaching and Learning Strategies in Medical Education Curriculum with Entrepreneurship Education Approach", Birjand University of Medical Sciences, 25, 2, 2019, 16-26. magiran.com/p1920440
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال