ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یحیی محمدی ، نرگس حکمتی ، حسین نویدی نیا، (1397). ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی بر اساس مدل تایلر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در سال 1395، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25(2)، 53-60. magiran.com/p1920449
Yahya Mohammadi , Nargess Hekmati , Hossein Navidinia, (2019). Investigating the Quality of General English Language Course Curriculum Based on Tyler’s Model from the Students’ Perspective at Birjand University of Medical Sciences in 2016, Birjand University of Medical Sciences, 25(2), 53-60. magiran.com/p1920449
یحیی محمدی ، نرگس حکمتی ، حسین نویدی نیا، ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی بر اساس مدل تایلر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1397؛ 25(2): 53-60. magiran.com/p1920449
Yahya Mohammadi , Nargess Hekmati , Hossein Navidinia, Investigating the Quality of General English Language Course Curriculum Based on Tyler’s Model from the Students’ Perspective at Birjand University of Medical Sciences in 2016, Birjand University of Medical Sciences, 2019; 25(2): 53-60. magiran.com/p1920449
یحیی محمدی ، نرگس حکمتی ، حسین نویدی نیا، "ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی بر اساس مدل تایلر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در سال 1395"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 25، شماره 2 (1397): 53-60. magiran.com/p1920449
Yahya Mohammadi , Nargess Hekmati , Hossein Navidinia, " Investigating the Quality of General English Language Course Curriculum Based on Tyler’s Model from the Students’ Perspective at Birjand University of Medical Sciences in 2016", Birjand University of Medical Sciences 25, no.2 (2019): 53-60. magiran.com/p1920449
یحیی محمدی ، نرگس حکمتی ، حسین نویدی نیا، (1397). 'ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی بر اساس مدل تایلر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در سال 1395'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25(2)، صص.53-60. magiran.com/p1920449
Yahya Mohammadi , Nargess Hekmati , Hossein Navidinia, (2019). ' Investigating the Quality of General English Language Course Curriculum Based on Tyler’s Model from the Students’ Perspective at Birjand University of Medical Sciences in 2016', Birjand University of Medical Sciences, 25(2), pp.53-60. magiran.com/p1920449
یحیی محمدی ؛ نرگس حکمتی ؛ حسین نویدی نیا. "ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی بر اساس مدل تایلر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در سال 1395". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 25 ،2 ، 1397، 53-60. magiran.com/p1920449
Yahya Mohammadi ; Nargess Hekmati ; Hossein Navidinia. " Investigating the Quality of General English Language Course Curriculum Based on Tyler’s Model from the Students’ Perspective at Birjand University of Medical Sciences in 2016", Birjand University of Medical Sciences, 25, 2, 2019, 53-60. magiran.com/p1920449
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال