ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین پوراحمدی میبدی، امیر عباسی خوشکار، (1397). نقدی بر کتاب جهان پسا- امریکایی، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 18(58)، 35-55. magiran.com/p1920500
Hossein Poorahmade Meibode, Amir Abbasi Khoshkar , (2018). Critic and review Post-American world book written by Fareed Zakaria, Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 18(58), 35-55. magiran.com/p1920500
حسین پوراحمدی میبدی، امیر عباسی خوشکار، نقدی بر کتاب جهان پسا- امریکایی. پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 1397؛ 18(58): 35-55. magiran.com/p1920500
Hossein Poorahmade Meibode, Amir Abbasi Khoshkar , Critic and review Post-American world book written by Fareed Zakaria, Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 2018; 18(58): 35-55. magiran.com/p1920500
حسین پوراحمدی میبدی، امیر عباسی خوشکار، "نقدی بر کتاب جهان پسا- امریکایی"، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 18، شماره 58 (1397): 35-55. magiran.com/p1920500
Hossein Poorahmade Meibode, Amir Abbasi Khoshkar , "Critic and review Post-American world book written by Fareed Zakaria", Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences 18, no.58 (2018): 35-55. magiran.com/p1920500
حسین پوراحمدی میبدی، امیر عباسی خوشکار، (1397). 'نقدی بر کتاب جهان پسا- امریکایی'، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 18(58)، صص.35-55. magiran.com/p1920500
Hossein Poorahmade Meibode, Amir Abbasi Khoshkar , (2018). 'Critic and review Post-American world book written by Fareed Zakaria', Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 18(58), pp.35-55. magiran.com/p1920500
حسین پوراحمدی میبدی؛ امیر عباسی خوشکار. "نقدی بر کتاب جهان پسا- امریکایی". پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، 18 ،58 ، 1397، 35-55. magiran.com/p1920500
Hossein Poorahmade Meibode; Amir Abbasi Khoshkar . "Critic and review Post-American world book written by Fareed Zakaria", Critical Studies in Texts & Programs of Juman Sciences, 18, 58, 2018, 35-55. magiran.com/p1920500
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال