ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامعلی معموری، محمد عبدالحسین عطار، حسن رخشنده، مریم لطفی، مریم ذاکری حمیدی، حسن بسکابادی، (1397). بررسی تاثیر مصرف موضعی روغن آفتابگردان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارس، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(9)، 10-17. magiran.com/p1920528
Gholamali Maamouri, Mohammad Abdolhossein Attar, Hassan Rakhshandeh, Maryam Lotfi, Maryam Zakerihamidi, Hasan Boskabadi, (2018). Effect of topical sunflower oil in preventing nosocomial infections in premature infants, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(9), 10-17. magiran.com/p1920528
غلامعلی معموری، محمد عبدالحسین عطار، حسن رخشنده، مریم لطفی، مریم ذاکری حمیدی، حسن بسکابادی، بررسی تاثیر مصرف موضعی روغن آفتابگردان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارس. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1397؛ 21(9): 10-17. magiran.com/p1920528
Gholamali Maamouri, Mohammad Abdolhossein Attar, Hassan Rakhshandeh, Maryam Lotfi, Maryam Zakerihamidi, Hasan Boskabadi, Effect of topical sunflower oil in preventing nosocomial infections in premature infants, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2018; 21(9): 10-17. magiran.com/p1920528
غلامعلی معموری، محمد عبدالحسین عطار، حسن رخشنده، مریم لطفی، مریم ذاکری حمیدی، حسن بسکابادی، "بررسی تاثیر مصرف موضعی روغن آفتابگردان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارس"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 21، شماره 9 (1397): 10-17. magiran.com/p1920528
Gholamali Maamouri, Mohammad Abdolhossein Attar, Hassan Rakhshandeh, Maryam Lotfi, Maryam Zakerihamidi, Hasan Boskabadi, "Effect of topical sunflower oil in preventing nosocomial infections in premature infants", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 21, no.9 (2018): 10-17. magiran.com/p1920528
غلامعلی معموری، محمد عبدالحسین عطار، حسن رخشنده، مریم لطفی، مریم ذاکری حمیدی، حسن بسکابادی، (1397). 'بررسی تاثیر مصرف موضعی روغن آفتابگردان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارس'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(9)، صص.10-17. magiran.com/p1920528
Gholamali Maamouri, Mohammad Abdolhossein Attar, Hassan Rakhshandeh, Maryam Lotfi, Maryam Zakerihamidi, Hasan Boskabadi, (2018). 'Effect of topical sunflower oil in preventing nosocomial infections in premature infants', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(9), pp.10-17. magiran.com/p1920528
غلامعلی معموری؛ محمد عبدالحسین عطار؛ حسن رخشنده؛ مریم لطفی؛ مریم ذاکری حمیدی؛ حسن بسکابادی. "بررسی تاثیر مصرف موضعی روغن آفتابگردان در پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی در نوزادان نارس". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21 ،9 ، 1397، 10-17. magiran.com/p1920528
Gholamali Maamouri; Mohammad Abdolhossein Attar; Hassan Rakhshandeh; Maryam Lotfi; Maryam Zakerihamidi; Hasan Boskabadi. "Effect of topical sunflower oil in preventing nosocomial infections in premature infants", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21, 9, 2018, 10-17. magiran.com/p1920528
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال