ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین رضوی، رضوان سادات جزایری ، سید احمد احمدی، عذرا اعتمادی، (1397). تاثیر برنامه آماده سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون بر رضایت زناشویی زوج ها در دوران عقد، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 17(67)، 4-19. magiran.com/p1920544
Seyyed Hossein Razavi , Rezvan sadat Jazayri, Seyyed Ahmad Ahmadi , Ozra Etemadi, (2018). Effectiveness of Premarital Prepare counseling on marital satisfaction of Couples in Engagement Period, Counseling Research & Developments, 17(67), 4-19. magiran.com/p1920544
سید حسین رضوی، رضوان سادات جزایری ، سید احمد احمدی، عذرا اعتمادی، تاثیر برنامه آماده سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون بر رضایت زناشویی زوج ها در دوران عقد. فصلنامه پژوهش های مشاوره، 1397؛ 17(67): 4-19. magiran.com/p1920544
Seyyed Hossein Razavi , Rezvan sadat Jazayri, Seyyed Ahmad Ahmadi , Ozra Etemadi, Effectiveness of Premarital Prepare counseling on marital satisfaction of Couples in Engagement Period, Counseling Research & Developments, 2018; 17(67): 4-19. magiran.com/p1920544
سید حسین رضوی، رضوان سادات جزایری ، سید احمد احمدی، عذرا اعتمادی، "تاثیر برنامه آماده سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون بر رضایت زناشویی زوج ها در دوران عقد"، فصلنامه پژوهش های مشاوره 17، شماره 67 (1397): 4-19. magiran.com/p1920544
Seyyed Hossein Razavi , Rezvan sadat Jazayri, Seyyed Ahmad Ahmadi , Ozra Etemadi, " Effectiveness of Premarital Prepare counseling on marital satisfaction of Couples in Engagement Period", Counseling Research & Developments 17, no.67 (2018): 4-19. magiran.com/p1920544
سید حسین رضوی، رضوان سادات جزایری ، سید احمد احمدی، عذرا اعتمادی، (1397). 'تاثیر برنامه آماده سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون بر رضایت زناشویی زوج ها در دوران عقد'، فصلنامه پژوهش های مشاوره، 17(67)، صص.4-19. magiran.com/p1920544
Seyyed Hossein Razavi , Rezvan sadat Jazayri, Seyyed Ahmad Ahmadi , Ozra Etemadi, (2018). ' Effectiveness of Premarital Prepare counseling on marital satisfaction of Couples in Engagement Period', Counseling Research & Developments, 17(67), pp.4-19. magiran.com/p1920544
سید حسین رضوی؛ رضوان سادات جزایری ؛ سید احمد احمدی؛ عذرا اعتمادی. "تاثیر برنامه آماده سازی پیش از ازدواج بر اساس مدل اولسون بر رضایت زناشویی زوج ها در دوران عقد". فصلنامه پژوهش های مشاوره، 17 ،67 ، 1397، 4-19. magiran.com/p1920544
Seyyed Hossein Razavi ; Rezvan sadat Jazayri; Seyyed Ahmad Ahmadi ; Ozra Etemadi. " Effectiveness of Premarital Prepare counseling on marital satisfaction of Couples in Engagement Period", Counseling Research & Developments, 17, 67, 2018, 4-19. magiran.com/p1920544
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال