ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا امینی، رضا معصومی ، بهنام رستمی، محمدحسین شهیر، (1397). اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده تریس زرده تخم مرغ بر فراسنجه های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری به صورت مایع، فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 15(62)، 2553-2560. magiran.com/p1920656
Amini S, Rostami B, Shahir M.H, Masoumi R , (2018). Effects of adding royal jelly to Tris-egg yolk extender on Afshari ram sperm parameters after liquid storage of semen, Journal of Comparative Pathobiology, 15(62), 2553-2560. magiran.com/p1920656
سارا امینی، رضا معصومی ، بهنام رستمی، محمدحسین شهیر، اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده تریس زرده تخم مرغ بر فراسنجه های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری به صورت مایع. فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 1397؛ 15(62): 2553-2560. magiran.com/p1920656
Amini S, Rostami B, Shahir M.H, Masoumi R , Effects of adding royal jelly to Tris-egg yolk extender on Afshari ram sperm parameters after liquid storage of semen, Journal of Comparative Pathobiology, 2018; 15(62): 2553-2560. magiran.com/p1920656
سارا امینی، رضا معصومی ، بهنام رستمی، محمدحسین شهیر، "اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده تریس زرده تخم مرغ بر فراسنجه های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری به صورت مایع"، فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 15، شماره 62 (1397): 2553-2560. magiran.com/p1920656
Amini S, Rostami B, Shahir M.H, Masoumi R , "Effects of adding royal jelly to Tris-egg yolk extender on Afshari ram sperm parameters after liquid storage of semen", Journal of Comparative Pathobiology 15, no.62 (2018): 2553-2560. magiran.com/p1920656
سارا امینی، رضا معصومی ، بهنام رستمی، محمدحسین شهیر، (1397). 'اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده تریس زرده تخم مرغ بر فراسنجه های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری به صورت مایع'، فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 15(62)، صص.2553-2560. magiran.com/p1920656
Amini S, Rostami B, Shahir M.H, Masoumi R , (2018). 'Effects of adding royal jelly to Tris-egg yolk extender on Afshari ram sperm parameters after liquid storage of semen', Journal of Comparative Pathobiology, 15(62), pp.2553-2560. magiran.com/p1920656
سارا امینی؛ رضا معصومی ؛ بهنام رستمی؛ محمدحسین شهیر. "اثرات افزودن ژل رویال به رقیق کننده تریس زرده تخم مرغ بر فراسنجه های اسپرم قوچ افشاری پس از نگهداری به صورت مایع". فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای، 15 ،62 ، 1397، 2553-2560. magiran.com/p1920656
Amini S; Rostami B; Shahir M.H; Masoumi R . "Effects of adding royal jelly to Tris-egg yolk extender on Afshari ram sperm parameters after liquid storage of semen", Journal of Comparative Pathobiology, 15, 62, 2018, 2553-2560. magiran.com/p1920656
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال