ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب نجفی، حسین اورجی ، سکینه یگانه، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، (1397). تاثیر عصاره ی الکلی یونجه (Medicago sativa) بر عملکرد رشد، مصرف غذا، ترکیب بدن و برخی از فراسنجه های سرمی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)، مجله علمی شیلات ایران، 27(5)، 1-9. magiran.com/p1920685
Z. Najafi , H. Ouraji , S. Yeganeh , A. Keramat, (2019). The effect of alfalfa (Medicago sativa) alcoholic extract on growth performance, feed intake, body composition and blood biochemical parametersof rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(5), 1-9. magiran.com/p1920685
زینب نجفی، حسین اورجی ، سکینه یگانه، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، تاثیر عصاره ی الکلی یونجه (Medicago sativa) بر عملکرد رشد، مصرف غذا، ترکیب بدن و برخی از فراسنجه های سرمی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss). مجله علمی شیلات ایران، 1397؛ 27(5): 1-9. magiran.com/p1920685
Z. Najafi , H. Ouraji , S. Yeganeh , A. Keramat, The effect of alfalfa (Medicago sativa) alcoholic extract on growth performance, feed intake, body composition and blood biochemical parametersof rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Iranian Scientific Fisheries Journal, 2019; 27(5): 1-9. magiran.com/p1920685
زینب نجفی، حسین اورجی ، سکینه یگانه، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، "تاثیر عصاره ی الکلی یونجه (Medicago sativa) بر عملکرد رشد، مصرف غذا، ترکیب بدن و برخی از فراسنجه های سرمی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)"، مجله علمی شیلات ایران 27، شماره 5 (1397): 1-9. magiran.com/p1920685
Z. Najafi , H. Ouraji , S. Yeganeh , A. Keramat, " The effect of alfalfa (Medicago sativa) alcoholic extract on growth performance, feed intake, body composition and blood biochemical parametersof rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Iranian Scientific Fisheries Journal 27, no.5 (2019): 1-9. magiran.com/p1920685
زینب نجفی، حسین اورجی ، سکینه یگانه، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، (1397). 'تاثیر عصاره ی الکلی یونجه (Medicago sativa) بر عملکرد رشد، مصرف غذا، ترکیب بدن و برخی از فراسنجه های سرمی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)'، مجله علمی شیلات ایران، 27(5)، صص.1-9. magiran.com/p1920685
Z. Najafi , H. Ouraji , S. Yeganeh , A. Keramat, (2019). ' The effect of alfalfa (Medicago sativa) alcoholic extract on growth performance, feed intake, body composition and blood biochemical parametersof rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)', Iranian Scientific Fisheries Journal, 27(5), pp.1-9. magiran.com/p1920685
زینب نجفی؛ حسین اورجی ؛ سکینه یگانه؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی. "تاثیر عصاره ی الکلی یونجه (Medicago sativa) بر عملکرد رشد، مصرف غذا، ترکیب بدن و برخی از فراسنجه های سرمی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)". مجله علمی شیلات ایران، 27 ،5 ، 1397، 1-9. magiran.com/p1920685
Z. Najafi ; H. Ouraji ; S. Yeganeh ; A. Keramat. " The effect of alfalfa (Medicago sativa) alcoholic extract on growth performance, feed intake, body composition and blood biochemical parametersof rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Iranian Scientific Fisheries Journal, 27, 5, 2019, 1-9. magiran.com/p1920685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال