ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد بابامیری ، رشید حیدری مقدم ، مجید معتمدزاده، زیبا عبدی ، حمید سعیدنیا، (1397). بررسی وضعیت عوامل منجر به استرس شغلی بر اساس چک پوینت سازمان جهانی کار در دانشگاه علوم پزشکی همدان، مجله علمی پژوهان، 17(1)، 9-15. magiran.com/p1920793
Mohammad Babamiri , Rashid Heydarimoghadam , Majid Motamedzade , Ziba Abdi, Hamid Saidnia, (2018). Investigating the Status of Factors Leading to Job Stress According to ILO Checkpoint in Hamadan University of Medical Sciences, Pajouhan Scientific Journal, 17(1), 9-15. magiran.com/p1920793
محمد بابامیری ، رشید حیدری مقدم ، مجید معتمدزاده، زیبا عبدی ، حمید سعیدنیا، بررسی وضعیت عوامل منجر به استرس شغلی بر اساس چک پوینت سازمان جهانی کار در دانشگاه علوم پزشکی همدان. مجله علمی پژوهان، 1397؛ 17(1): 9-15. magiran.com/p1920793
Mohammad Babamiri , Rashid Heydarimoghadam , Majid Motamedzade , Ziba Abdi, Hamid Saidnia, Investigating the Status of Factors Leading to Job Stress According to ILO Checkpoint in Hamadan University of Medical Sciences, Pajouhan Scientific Journal, 2018; 17(1): 9-15. magiran.com/p1920793
محمد بابامیری ، رشید حیدری مقدم ، مجید معتمدزاده، زیبا عبدی ، حمید سعیدنیا، "بررسی وضعیت عوامل منجر به استرس شغلی بر اساس چک پوینت سازمان جهانی کار در دانشگاه علوم پزشکی همدان"، مجله علمی پژوهان 17، شماره 1 (1397): 9-15. magiran.com/p1920793
Mohammad Babamiri , Rashid Heydarimoghadam , Majid Motamedzade , Ziba Abdi, Hamid Saidnia, " Investigating the Status of Factors Leading to Job Stress According to ILO Checkpoint in Hamadan University of Medical Sciences", Pajouhan Scientific Journal 17, no.1 (2018): 9-15. magiran.com/p1920793
محمد بابامیری ، رشید حیدری مقدم ، مجید معتمدزاده، زیبا عبدی ، حمید سعیدنیا، (1397). 'بررسی وضعیت عوامل منجر به استرس شغلی بر اساس چک پوینت سازمان جهانی کار در دانشگاه علوم پزشکی همدان'، مجله علمی پژوهان، 17(1)، صص.9-15. magiran.com/p1920793
Mohammad Babamiri , Rashid Heydarimoghadam , Majid Motamedzade , Ziba Abdi, Hamid Saidnia, (2018). ' Investigating the Status of Factors Leading to Job Stress According to ILO Checkpoint in Hamadan University of Medical Sciences', Pajouhan Scientific Journal, 17(1), pp.9-15. magiran.com/p1920793
محمد بابامیری ؛ رشید حیدری مقدم ؛ مجید معتمدزاده؛ زیبا عبدی ؛ حمید سعیدنیا. "بررسی وضعیت عوامل منجر به استرس شغلی بر اساس چک پوینت سازمان جهانی کار در دانشگاه علوم پزشکی همدان". مجله علمی پژوهان، 17 ،1 ، 1397، 9-15. magiran.com/p1920793
Mohammad Babamiri ; Rashid Heydarimoghadam ; Majid Motamedzade ; Ziba Abdi; Hamid Saidnia. " Investigating the Status of Factors Leading to Job Stress According to ILO Checkpoint in Hamadan University of Medical Sciences", Pajouhan Scientific Journal, 17, 1, 2018, 9-15. magiran.com/p1920793
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال