ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا مسلمان ، عاصفه حسینی ، مریم صادق پور، (1397). پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری و توانایی های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396، مجله علوم مراقبتی نظامی، 5(2)، 146-155. magiran.com/p1920850
Mosalman. A _Hoseini. A _Sadeghpoor. M, (2019). ​Prediction of Addiction Readiness Based on Behavioral Activation and Inhibition of Systems (BIS/BAS) and Cognitive Abilities Among Students in Amol Institute of Higher Education 2017-2018, Journal of Military Caring Sciences, 5(2), 146-155. magiran.com/p1920850
مهسا مسلمان ، عاصفه حسینی ، مریم صادق پور، پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری و توانایی های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1397؛ 5(2): 146-155. magiran.com/p1920850
Mosalman. A _Hoseini. A _Sadeghpoor. M, ​Prediction of Addiction Readiness Based on Behavioral Activation and Inhibition of Systems (BIS/BAS) and Cognitive Abilities Among Students in Amol Institute of Higher Education 2017-2018, Journal of Military Caring Sciences, 2019; 5(2): 146-155. magiran.com/p1920850
مهسا مسلمان ، عاصفه حسینی ، مریم صادق پور، "پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری و توانایی های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396"، مجله علوم مراقبتی نظامی 5، شماره 2 (1397): 146-155. magiran.com/p1920850
Mosalman. A _Hoseini. A _Sadeghpoor. M, "​Prediction of Addiction Readiness Based on Behavioral Activation and Inhibition of Systems (BIS/BAS) and Cognitive Abilities Among Students in Amol Institute of Higher Education 2017-2018", Journal of Military Caring Sciences 5, no.2 (2019): 146-155. magiran.com/p1920850
مهسا مسلمان ، عاصفه حسینی ، مریم صادق پور، (1397). 'پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری و توانایی های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 5(2)، صص.146-155. magiran.com/p1920850
Mosalman. A _Hoseini. A _Sadeghpoor. M, (2019). '​Prediction of Addiction Readiness Based on Behavioral Activation and Inhibition of Systems (BIS/BAS) and Cognitive Abilities Among Students in Amol Institute of Higher Education 2017-2018', Journal of Military Caring Sciences, 5(2), pp.146-155. magiran.com/p1920850
مهسا مسلمان ؛ عاصفه حسینی ؛ مریم صادق پور. "پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری و توانایی های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396". مجله علوم مراقبتی نظامی، 5 ،2 ، 1397، 146-155. magiran.com/p1920850
Mosalman. A _Hoseini. A _Sadeghpoor. M. "​Prediction of Addiction Readiness Based on Behavioral Activation and Inhibition of Systems (BIS/BAS) and Cognitive Abilities Among Students in Amol Institute of Higher Education 2017-2018", Journal of Military Caring Sciences, 5, 2, 2019, 146-155. magiran.com/p1920850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال