ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید سعید مظلومی محمودآباد ، احمد ستوده ، علی اسدیان ، تیمور آقا ملایی ، مجید نجفی اصل، (1397). سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 6(1)، 1-11. magiran.com/p1920932
Seyed saeed Mazloomy mahmood abad , Ahmad Sotoudeh , Ali Asadian, Teamur Aghamolaei , Majid Najafi asl, (2019). Social Health in Students of Hormozgan University of Medical Sciences , Development Strategies in Medical Education, 6(1), 1-11. magiran.com/p1920932
سید سعید مظلومی محمودآباد ، احمد ستوده ، علی اسدیان ، تیمور آقا ملایی ، مجید نجفی اصل، سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 1397؛ 6(1): 1-11. magiran.com/p1920932
Seyed saeed Mazloomy mahmood abad , Ahmad Sotoudeh , Ali Asadian, Teamur Aghamolaei , Majid Najafi asl, Social Health in Students of Hormozgan University of Medical Sciences , Development Strategies in Medical Education, 2019; 6(1): 1-11. magiran.com/p1920932
سید سعید مظلومی محمودآباد ، احمد ستوده ، علی اسدیان ، تیمور آقا ملایی ، مجید نجفی اصل، "سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان"، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 6، شماره 1 (1397): 1-11. magiran.com/p1920932
Seyed saeed Mazloomy mahmood abad , Ahmad Sotoudeh , Ali Asadian, Teamur Aghamolaei , Majid Najafi asl, " Social Health in Students of Hormozgan University of Medical Sciences ", Development Strategies in Medical Education 6, no.1 (2019): 1-11. magiran.com/p1920932
سید سعید مظلومی محمودآباد ، احمد ستوده ، علی اسدیان ، تیمور آقا ملایی ، مجید نجفی اصل، (1397). 'سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان'، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 6(1)، صص.1-11. magiran.com/p1920932
Seyed saeed Mazloomy mahmood abad , Ahmad Sotoudeh , Ali Asadian, Teamur Aghamolaei , Majid Najafi asl, (2019). ' Social Health in Students of Hormozgan University of Medical Sciences ', Development Strategies in Medical Education, 6(1), pp.1-11. magiran.com/p1920932
سید سعید مظلومی محمودآباد ؛ احمد ستوده ؛ علی اسدیان ؛ تیمور آقا ملایی ؛ مجید نجفی اصل. "سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان". راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 6 ،1 ، 1397، 1-11. magiran.com/p1920932
Seyed saeed Mazloomy mahmood abad ; Ahmad Sotoudeh ; Ali Asadian; Teamur Aghamolaei ; Majid Najafi asl. " Social Health in Students of Hormozgan University of Medical Sciences ", Development Strategies in Medical Education, 6, 1, 2019, 1-11. magiran.com/p1920932
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال