ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید خادم رضاییان ، کیانا شکفته ، فاطمه زهرا کریمی ، معصومه ساقی ، مهرداد صحرانورد ، سهیل آرخی ، آرش اخوان رضایت ، مسعود یوسفی، (1397). گویه های دانشجویی مرتبط با خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل سرواکال، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 6(1)، 85-98. magiran.com/p1920939
Majid Khadem, Rezaiyan , Kiana Shekofteh , Fatemeh Zahra Karimi , Masoumeh Saghi , Mehrdad Sahranavard , Soheil Arekhi , Arash Akhavan Rezayat , Masoud Youssefi , (2019). Students’ Expressed Items Related to Educational Services in Mashhad University of Medical Sciences-Based on SERVAQUAL Model, Development Strategies in Medical Education, 6(1), 85-98. magiran.com/p1920939
مجید خادم رضاییان ، کیانا شکفته ، فاطمه زهرا کریمی ، معصومه ساقی ، مهرداد صحرانورد ، سهیل آرخی ، آرش اخوان رضایت ، مسعود یوسفی، گویه های دانشجویی مرتبط با خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل سرواکال. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 1397؛ 6(1): 85-98. magiran.com/p1920939
Majid Khadem, Rezaiyan , Kiana Shekofteh , Fatemeh Zahra Karimi , Masoumeh Saghi , Mehrdad Sahranavard , Soheil Arekhi , Arash Akhavan Rezayat , Masoud Youssefi , Students’ Expressed Items Related to Educational Services in Mashhad University of Medical Sciences-Based on SERVAQUAL Model, Development Strategies in Medical Education, 2019; 6(1): 85-98. magiran.com/p1920939
مجید خادم رضاییان ، کیانا شکفته ، فاطمه زهرا کریمی ، معصومه ساقی ، مهرداد صحرانورد ، سهیل آرخی ، آرش اخوان رضایت ، مسعود یوسفی، "گویه های دانشجویی مرتبط با خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل سرواکال"، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی 6، شماره 1 (1397): 85-98. magiran.com/p1920939
Majid Khadem, Rezaiyan , Kiana Shekofteh , Fatemeh Zahra Karimi , Masoumeh Saghi , Mehrdad Sahranavard , Soheil Arekhi , Arash Akhavan Rezayat , Masoud Youssefi , "Students’ Expressed Items Related to Educational Services in Mashhad University of Medical Sciences-Based on SERVAQUAL Model", Development Strategies in Medical Education 6, no.1 (2019): 85-98. magiran.com/p1920939
مجید خادم رضاییان ، کیانا شکفته ، فاطمه زهرا کریمی ، معصومه ساقی ، مهرداد صحرانورد ، سهیل آرخی ، آرش اخوان رضایت ، مسعود یوسفی، (1397). 'گویه های دانشجویی مرتبط با خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل سرواکال'، راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 6(1)، صص.85-98. magiran.com/p1920939
Majid Khadem, Rezaiyan , Kiana Shekofteh , Fatemeh Zahra Karimi , Masoumeh Saghi , Mehrdad Sahranavard , Soheil Arekhi , Arash Akhavan Rezayat , Masoud Youssefi , (2019). 'Students’ Expressed Items Related to Educational Services in Mashhad University of Medical Sciences-Based on SERVAQUAL Model', Development Strategies in Medical Education, 6(1), pp.85-98. magiran.com/p1920939
مجید خادم رضاییان ؛ کیانا شکفته ؛ فاطمه زهرا کریمی ؛ معصومه ساقی ؛ مهرداد صحرانورد ؛ سهیل آرخی ؛ آرش اخوان رضایت ؛ مسعود یوسفی. "گویه های دانشجویی مرتبط با خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس مدل سرواکال". راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 6 ،1 ، 1397، 85-98. magiran.com/p1920939
Majid Khadem; Rezaiyan ; Kiana Shekofteh ; Fatemeh Zahra Karimi ; Masoumeh Saghi ; Mehrdad Sahranavard ; Soheil Arekhi ; Arash Akhavan Rezayat ; Masoud Youssefi . "Students’ Expressed Items Related to Educational Services in Mashhad University of Medical Sciences-Based on SERVAQUAL Model", Development Strategies in Medical Education, 6, 1, 2019, 85-98. magiran.com/p1920939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال