ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا امامقلی پور، بتول احمدی، عبدالحلیم رجبی، آزیتا آذرکیوان، مجتبی ابراهیمی، فیروز اسماعیل زاده، (1397). هزینه - مطلوبیت درمان بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در ایران، فصلنامه خون، 15(4)، 257-264. magiran.com/p1920952
Dr S. Emamgholipour , Dr B. Ahmadi , Dr A.H. Rajabi , Dr A. Azarkeivan , Dr M. Ebrahimi , Dr F. Esmaeilzadeh Dr , (2019). Cost-utility of treatment of the patients with Thalassemia Major in Iran, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization , 15(4), 257-264. magiran.com/p1920952
سارا امامقلی پور، بتول احمدی، عبدالحلیم رجبی، آزیتا آذرکیوان، مجتبی ابراهیمی، فیروز اسماعیل زاده، هزینه - مطلوبیت درمان بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در ایران. فصلنامه خون، 1397؛ 15(4): 257-264. magiran.com/p1920952
Dr S. Emamgholipour , Dr B. Ahmadi , Dr A.H. Rajabi , Dr A. Azarkeivan , Dr M. Ebrahimi , Dr F. Esmaeilzadeh Dr , Cost-utility of treatment of the patients with Thalassemia Major in Iran, Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization , 2019; 15(4): 257-264. magiran.com/p1920952
سارا امامقلی پور، بتول احمدی، عبدالحلیم رجبی، آزیتا آذرکیوان، مجتبی ابراهیمی، فیروز اسماعیل زاده، "هزینه - مطلوبیت درمان بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در ایران"، فصلنامه خون 15، شماره 4 (1397): 257-264. magiran.com/p1920952
Dr S. Emamgholipour , Dr B. Ahmadi , Dr A.H. Rajabi , Dr A. Azarkeivan , Dr M. Ebrahimi , Dr F. Esmaeilzadeh Dr , " Cost-utility of treatment of the patients with Thalassemia Major in Iran", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization 15, no.4 (2019): 257-264. magiran.com/p1920952
سارا امامقلی پور، بتول احمدی، عبدالحلیم رجبی، آزیتا آذرکیوان، مجتبی ابراهیمی، فیروز اسماعیل زاده، (1397). 'هزینه - مطلوبیت درمان بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در ایران'، فصلنامه خون، 15(4)، صص.257-264. magiran.com/p1920952
Dr S. Emamgholipour , Dr B. Ahmadi , Dr A.H. Rajabi , Dr A. Azarkeivan , Dr M. Ebrahimi , Dr F. Esmaeilzadeh Dr , (2019). ' Cost-utility of treatment of the patients with Thalassemia Major in Iran', Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization , 15(4), pp.257-264. magiran.com/p1920952
سارا امامقلی پور؛ بتول احمدی؛ عبدالحلیم رجبی؛ آزیتا آذرکیوان؛ مجتبی ابراهیمی؛ فیروز اسماعیل زاده. "هزینه - مطلوبیت درمان بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در ایران". فصلنامه خون، 15 ،4 ، 1397، 257-264. magiran.com/p1920952
Dr S. Emamgholipour ; Dr B. Ahmadi ; Dr A.H. Rajabi ; Dr A. Azarkeivan ; Dr M. Ebrahimi ; Dr F. Esmaeilzadeh Dr . " Cost-utility of treatment of the patients with Thalassemia Major in Iran", Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization , 15, 4, 2019, 257-264. magiran.com/p1920952
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال