ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم برزگر ، نعیمه سیدفاطمی ، عباس مهران، سارا جان محمدی ، (1397). بررسی تاثیر راهنمای تعامل ویدیویی مادر ونوزاد بر استرس مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان، نشریه پرستاری کودکان، 5(2)، 68-74. magiran.com/p1921265
Maryam Barzegar , Sara Janmohammadi , Naiema Seyed fatemi , Abbas Mehran , (2019). "The effect of video interaction guidance of mother- infant interaction on stress in mothers with premature neonates in Neonatal Intensive Care Units.", Iranian Journal of Pediatric Nursing, 5(2), 68-74. magiran.com/p1921265
مریم برزگر ، نعیمه سیدفاطمی ، عباس مهران، سارا جان محمدی ، بررسی تاثیر راهنمای تعامل ویدیویی مادر ونوزاد بر استرس مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان. نشریه پرستاری کودکان، 1397؛ 5(2): 68-74. magiran.com/p1921265
Maryam Barzegar , Sara Janmohammadi , Naiema Seyed fatemi , Abbas Mehran , "The effect of video interaction guidance of mother- infant interaction on stress in mothers with premature neonates in Neonatal Intensive Care Units.", Iranian Journal of Pediatric Nursing, 2019; 5(2): 68-74. magiran.com/p1921265
مریم برزگر ، نعیمه سیدفاطمی ، عباس مهران، سارا جان محمدی ، "بررسی تاثیر راهنمای تعامل ویدیویی مادر ونوزاد بر استرس مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان"، نشریه پرستاری کودکان 5، شماره 2 (1397): 68-74. magiran.com/p1921265
Maryam Barzegar , Sara Janmohammadi , Naiema Seyed fatemi , Abbas Mehran , " "The effect of video interaction guidance of mother- infant interaction on stress in mothers with premature neonates in Neonatal Intensive Care Units."", Iranian Journal of Pediatric Nursing 5, no.2 (2019): 68-74. magiran.com/p1921265
مریم برزگر ، نعیمه سیدفاطمی ، عباس مهران، سارا جان محمدی ، (1397). 'بررسی تاثیر راهنمای تعامل ویدیویی مادر ونوزاد بر استرس مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان'، نشریه پرستاری کودکان، 5(2)، صص.68-74. magiran.com/p1921265
Maryam Barzegar , Sara Janmohammadi , Naiema Seyed fatemi , Abbas Mehran , (2019). ' "The effect of video interaction guidance of mother- infant interaction on stress in mothers with premature neonates in Neonatal Intensive Care Units."', Iranian Journal of Pediatric Nursing, 5(2), pp.68-74. magiran.com/p1921265
مریم برزگر ؛ نعیمه سیدفاطمی ؛ عباس مهران؛ سارا جان محمدی . "بررسی تاثیر راهنمای تعامل ویدیویی مادر ونوزاد بر استرس مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان". نشریه پرستاری کودکان، 5 ،2 ، 1397، 68-74. magiran.com/p1921265
Maryam Barzegar ; Sara Janmohammadi ; Naiema Seyed fatemi ; Abbas Mehran . " "The effect of video interaction guidance of mother- infant interaction on stress in mothers with premature neonates in Neonatal Intensive Care Units."", Iranian Journal of Pediatric Nursing, 5, 2, 2019, 68-74. magiran.com/p1921265
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال