ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولیاللهرامئه ، ساعده مظفری، عینعلی شفیعی، (1397). بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 6(21)، 39-47. magiran.com/p1921274
Valiollah Rameeh , Saedeh Mozaffari, EinAli Shafee, (2018). Evaluation of rapeseed lines and cultivars response in the midland and mountainous conditions of Mazandaran province, Agricultural and Natural Resources Journal, 6(21), 39-47. magiran.com/p1921274
ولیاللهرامئه ، ساعده مظفری، عینعلی شفیعی، بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران. پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 1397؛ 6(21): 39-47. magiran.com/p1921274
Valiollah Rameeh , Saedeh Mozaffari, EinAli Shafee, Evaluation of rapeseed lines and cultivars response in the midland and mountainous conditions of Mazandaran province, Agricultural and Natural Resources Journal, 2018; 6(21): 39-47. magiran.com/p1921274
ولیاللهرامئه ، ساعده مظفری، عینعلی شفیعی، "بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران"، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی 6، شماره 21 (1397): 39-47. magiran.com/p1921274
Valiollah Rameeh , Saedeh Mozaffari, EinAli Shafee, "Evaluation of rapeseed lines and cultivars response in the midland and mountainous conditions of Mazandaran province", Agricultural and Natural Resources Journal 6, no.21 (2018): 39-47. magiran.com/p1921274
ولیاللهرامئه ، ساعده مظفری، عینعلی شفیعی، (1397). 'بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران'، پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 6(21)، صص.39-47. magiran.com/p1921274
Valiollah Rameeh , Saedeh Mozaffari, EinAli Shafee, (2018). 'Evaluation of rapeseed lines and cultivars response in the midland and mountainous conditions of Mazandaran province', Agricultural and Natural Resources Journal, 6(21), pp.39-47. magiran.com/p1921274
ولیاللهرامئه ؛ ساعده مظفری؛ عینعلی شفیعی. "بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران". پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی، 6 ،21 ، 1397، 39-47. magiran.com/p1921274
Valiollah Rameeh ; Saedeh Mozaffari; EinAli Shafee. "Evaluation of rapeseed lines and cultivars response in the midland and mountainous conditions of Mazandaran province", Agricultural and Natural Resources Journal, 6, 21, 2018, 39-47. magiran.com/p1921274
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال