ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیمین نصرتی ، (1397). بررسی آزمایشگاهی توانایی گونه های تریکودرمای موجود در خاک گلخانه های خیار استان یزد برای کنترل عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی، نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی، 7(1)، 99-102. magiran.com/p1921391
Simin Nosrati , (2018). Investigation on The Ability of Thrichoderma spp. Existent in The Soil of Cucumber Greenhouses of Yazd Province to Control Fusarium Wilt Agent in Vitro Condition, , 7(1), 99-102. magiran.com/p1921391
سیمین نصرتی ، بررسی آزمایشگاهی توانایی گونه های تریکودرمای موجود در خاک گلخانه های خیار استان یزد برای کنترل عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی. نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی، 1397؛ 7(1): 99-102. magiran.com/p1921391
Simin Nosrati , Investigation on The Ability of Thrichoderma spp. Existent in The Soil of Cucumber Greenhouses of Yazd Province to Control Fusarium Wilt Agent in Vitro Condition, , 2018; 7(1): 99-102. magiran.com/p1921391
سیمین نصرتی ، "بررسی آزمایشگاهی توانایی گونه های تریکودرمای موجود در خاک گلخانه های خیار استان یزد برای کنترل عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی"، نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 7، شماره 1 (1397): 99-102. magiran.com/p1921391
Simin Nosrati , "Investigation on The Ability of Thrichoderma spp. Existent in The Soil of Cucumber Greenhouses of Yazd Province to Control Fusarium Wilt Agent in Vitro Condition", 7, no.1 (2018): 99-102. magiran.com/p1921391
سیمین نصرتی ، (1397). 'بررسی آزمایشگاهی توانایی گونه های تریکودرمای موجود در خاک گلخانه های خیار استان یزد برای کنترل عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی'، نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی، 7(1)، صص.99-102. magiran.com/p1921391
Simin Nosrati , (2018). 'Investigation on The Ability of Thrichoderma spp. Existent in The Soil of Cucumber Greenhouses of Yazd Province to Control Fusarium Wilt Agent in Vitro Condition', , 7(1), pp.99-102. magiran.com/p1921391
سیمین نصرتی . "بررسی آزمایشگاهی توانایی گونه های تریکودرمای موجود در خاک گلخانه های خیار استان یزد برای کنترل عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی". نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی، 7 ،1 ، 1397، 99-102. magiran.com/p1921391
Simin Nosrati . "Investigation on The Ability of Thrichoderma spp. Existent in The Soil of Cucumber Greenhouses of Yazd Province to Control Fusarium Wilt Agent in Vitro Condition", , 7, 1, 2018, 99-102. magiran.com/p1921391
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال