ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد بهپور، علی حسین صمدی ، ابراهیم هادیان، احمد صدرایی جواهری، (1397). بررسی تغییر در سهم عوامل موثر در نوسان تولید ناخالص داخلی ایران: بکارگیری الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 13(25)، 13-37. magiran.com/p1921425
Sajjad Behpour, Alihossein Samadi, Ebrahim Hadian, Ahmad Sadraei Javaheri, (2019). A Study on the Change in the Share of Factors Influencing on the Volatility of GDP in Iran: An Application of DSGE Model, Journal of Macroeconomic Research, 13(25), 13-37. magiran.com/p1921425
سجاد بهپور، علی حسین صمدی ، ابراهیم هادیان، احمد صدرایی جواهری، بررسی تغییر در سهم عوامل موثر در نوسان تولید ناخالص داخلی ایران: بکارگیری الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 1397؛ 13(25): 13-37. magiran.com/p1921425
Sajjad Behpour, Alihossein Samadi, Ebrahim Hadian, Ahmad Sadraei Javaheri, A Study on the Change in the Share of Factors Influencing on the Volatility of GDP in Iran: An Application of DSGE Model, Journal of Macroeconomic Research, 2019; 13(25): 13-37. magiran.com/p1921425
سجاد بهپور، علی حسین صمدی ، ابراهیم هادیان، احمد صدرایی جواهری، "بررسی تغییر در سهم عوامل موثر در نوسان تولید ناخالص داخلی ایران: بکارگیری الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی"، پژوهشنامه اقتصاد کلان 13، شماره 25 (1397): 13-37. magiran.com/p1921425
Sajjad Behpour, Alihossein Samadi, Ebrahim Hadian, Ahmad Sadraei Javaheri, "A Study on the Change in the Share of Factors Influencing on the Volatility of GDP in Iran: An Application of DSGE Model", Journal of Macroeconomic Research 13, no.25 (2019): 13-37. magiran.com/p1921425
سجاد بهپور، علی حسین صمدی ، ابراهیم هادیان، احمد صدرایی جواهری، (1397). 'بررسی تغییر در سهم عوامل موثر در نوسان تولید ناخالص داخلی ایران: بکارگیری الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی'، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 13(25)، صص.13-37. magiran.com/p1921425
Sajjad Behpour, Alihossein Samadi, Ebrahim Hadian, Ahmad Sadraei Javaheri, (2019). 'A Study on the Change in the Share of Factors Influencing on the Volatility of GDP in Iran: An Application of DSGE Model', Journal of Macroeconomic Research, 13(25), pp.13-37. magiran.com/p1921425
سجاد بهپور؛ علی حسین صمدی ؛ ابراهیم هادیان؛ احمد صدرایی جواهری. "بررسی تغییر در سهم عوامل موثر در نوسان تولید ناخالص داخلی ایران: بکارگیری الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی". پژوهشنامه اقتصاد کلان، 13 ،25 ، 1397، 13-37. magiran.com/p1921425
Sajjad Behpour; Alihossein Samadi; Ebrahim Hadian; Ahmad Sadraei Javaheri. "A Study on the Change in the Share of Factors Influencing on the Volatility of GDP in Iran: An Application of DSGE Model", Journal of Macroeconomic Research, 13, 25, 2019, 13-37. magiran.com/p1921425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال