ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تیمور رحمانی ، محسن مهرآرا، یوسف مهاجرانی راد، (1397). واکاوی تاثیر مالیات های مستقیم بر تغییرات تولید در محیط های تورمی گوناگون، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 13(25)، 93-105. magiran.com/p1921435
Teymur Rahmani, Mohsen Mehrara, Yousof Mohajerani Rad, (2019). An examination of the effect of direct taxes on real output in different inflationary environments, Journal of Macroeconomic Research, 13(25), 93-105. magiran.com/p1921435
تیمور رحمانی ، محسن مهرآرا، یوسف مهاجرانی راد، واکاوی تاثیر مالیات های مستقیم بر تغییرات تولید در محیط های تورمی گوناگون. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 1397؛ 13(25): 93-105. magiran.com/p1921435
Teymur Rahmani, Mohsen Mehrara, Yousof Mohajerani Rad, An examination of the effect of direct taxes on real output in different inflationary environments, Journal of Macroeconomic Research, 2019; 13(25): 93-105. magiran.com/p1921435
تیمور رحمانی ، محسن مهرآرا، یوسف مهاجرانی راد، "واکاوی تاثیر مالیات های مستقیم بر تغییرات تولید در محیط های تورمی گوناگون"، پژوهشنامه اقتصاد کلان 13، شماره 25 (1397): 93-105. magiran.com/p1921435
Teymur Rahmani, Mohsen Mehrara, Yousof Mohajerani Rad, "An examination of the effect of direct taxes on real output in different inflationary environments", Journal of Macroeconomic Research 13, no.25 (2019): 93-105. magiran.com/p1921435
تیمور رحمانی ، محسن مهرآرا، یوسف مهاجرانی راد، (1397). 'واکاوی تاثیر مالیات های مستقیم بر تغییرات تولید در محیط های تورمی گوناگون'، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 13(25)، صص.93-105. magiran.com/p1921435
Teymur Rahmani, Mohsen Mehrara, Yousof Mohajerani Rad, (2019). 'An examination of the effect of direct taxes on real output in different inflationary environments', Journal of Macroeconomic Research, 13(25), pp.93-105. magiran.com/p1921435
تیمور رحمانی ؛ محسن مهرآرا؛ یوسف مهاجرانی راد. "واکاوی تاثیر مالیات های مستقیم بر تغییرات تولید در محیط های تورمی گوناگون". پژوهشنامه اقتصاد کلان، 13 ،25 ، 1397، 93-105. magiran.com/p1921435
Teymur Rahmani; Mohsen Mehrara; Yousof Mohajerani Rad. "An examination of the effect of direct taxes on real output in different inflationary environments", Journal of Macroeconomic Research, 13, 25, 2019, 93-105. magiran.com/p1921435
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال