ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده شکرخدایی، پروانه سلاطین، (1397). تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمدهای مالیاتی در گروه کشورهای منتخب با تاکید بر فرار مالیاتی، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 13(25)، 107-131. magiran.com/p1921438
Farideh Shokrkhodaei, Parvaneh Salatin, (2019). The Effect of Information & Communication Technology on Tax Revenue in Selected Countries with an Emphasis on Tax , Journal of Macroeconomic Research, 13(25), 107-131. magiran.com/p1921438
فریده شکرخدایی، پروانه سلاطین، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمدهای مالیاتی در گروه کشورهای منتخب با تاکید بر فرار مالیاتی. پژوهشنامه اقتصاد کلان، 1397؛ 13(25): 107-131. magiran.com/p1921438
Farideh Shokrkhodaei, Parvaneh Salatin, The Effect of Information & Communication Technology on Tax Revenue in Selected Countries with an Emphasis on Tax , Journal of Macroeconomic Research, 2019; 13(25): 107-131. magiran.com/p1921438
فریده شکرخدایی، پروانه سلاطین، "تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمدهای مالیاتی در گروه کشورهای منتخب با تاکید بر فرار مالیاتی"، پژوهشنامه اقتصاد کلان 13، شماره 25 (1397): 107-131. magiran.com/p1921438
Farideh Shokrkhodaei, Parvaneh Salatin, "The Effect of Information & Communication Technology on Tax Revenue in Selected Countries with an Emphasis on Tax ", Journal of Macroeconomic Research 13, no.25 (2019): 107-131. magiran.com/p1921438
فریده شکرخدایی، پروانه سلاطین، (1397). 'تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمدهای مالیاتی در گروه کشورهای منتخب با تاکید بر فرار مالیاتی'، پژوهشنامه اقتصاد کلان، 13(25)، صص.107-131. magiran.com/p1921438
Farideh Shokrkhodaei, Parvaneh Salatin, (2019). 'The Effect of Information & Communication Technology on Tax Revenue in Selected Countries with an Emphasis on Tax ', Journal of Macroeconomic Research, 13(25), pp.107-131. magiran.com/p1921438
فریده شکرخدایی؛ پروانه سلاطین. "تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمدهای مالیاتی در گروه کشورهای منتخب با تاکید بر فرار مالیاتی". پژوهشنامه اقتصاد کلان، 13 ،25 ، 1397، 107-131. magiran.com/p1921438
Farideh Shokrkhodaei; Parvaneh Salatin. "The Effect of Information & Communication Technology on Tax Revenue in Selected Countries with an Emphasis on Tax ", Journal of Macroeconomic Research, 13, 25, 2019, 107-131. magiran.com/p1921438
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال