به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی غفاری ، باقر حسامی عزیزی، محمد امین بهزادی موحد، (1397). مقایسه تاثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 11(1)، 89-112. magiran.com/p1921469
Hadi GHafari, Bagher Hesami Azizi, mohammad amin , behzadi movahed, (2019). Comparison of the Impact of Zakat and Conventional Tax on Income Distribution in Selected Provinces of Iran, Journal Of Islamic Economics Studies, 11(1), 89-112. magiran.com/p1921469
هادی غفاری ، باقر حسامی عزیزی، محمد امین بهزادی موحد، مقایسه تاثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران. نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 1397؛ 11(1): 89-112. magiran.com/p1921469
Hadi GHafari, Bagher Hesami Azizi, mohammad amin , behzadi movahed, Comparison of the Impact of Zakat and Conventional Tax on Income Distribution in Selected Provinces of Iran, Journal Of Islamic Economics Studies, 2019; 11(1): 89-112. magiran.com/p1921469
هادی غفاری ، باقر حسامی عزیزی، محمد امین بهزادی موحد، "مقایسه تاثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران"، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی 11، شماره 1 (1397): 89-112. magiran.com/p1921469
Hadi GHafari, Bagher Hesami Azizi, mohammad amin , behzadi movahed, "Comparison of the Impact of Zakat and Conventional Tax on Income Distribution in Selected Provinces of Iran", Journal Of Islamic Economics Studies 11, no.1 (2019): 89-112. magiran.com/p1921469
هادی غفاری ، باقر حسامی عزیزی، محمد امین بهزادی موحد، (1397). 'مقایسه تاثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران'، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 11(1)، صص.89-112. magiran.com/p1921469
Hadi GHafari, Bagher Hesami Azizi, mohammad amin , behzadi movahed, (2019). 'Comparison of the Impact of Zakat and Conventional Tax on Income Distribution in Selected Provinces of Iran', Journal Of Islamic Economics Studies, 11(1), pp.89-112. magiran.com/p1921469
هادی غفاری ؛ باقر حسامی عزیزی؛ محمد امین بهزادی موحد. "مقایسه تاثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان های منتخب ایران". نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 11 ،1 ، 1397، 89-112. magiran.com/p1921469
Hadi GHafari; Bagher Hesami Azizi; mohammad amin ; behzadi movahed. "Comparison of the Impact of Zakat and Conventional Tax on Income Distribution in Selected Provinces of Iran", Journal Of Islamic Economics Studies, 11, 1, 2019, 89-112. magiran.com/p1921469
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال