ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ثابت مطلق، (1397). بکارگیری مفهوم تئوری مجموعه ی راف در روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی و انتخاب مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 24(70)، 65-89. magiran.com/p1921584
Mohammad Sabet Motlagh, (2019). Applying Concept of Rough Set Theory with Multi-Criteria Decision-Making Methods to Evaluate and Select the Most Appropriate Maintenance Strategy, Journal of Strategic Management Research, 24(70), 65-89. magiran.com/p1921584
محمد ثابت مطلق، بکارگیری مفهوم تئوری مجموعه ی راف در روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی و انتخاب مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات. فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 1397؛ 24(70): 65-89. magiran.com/p1921584
Mohammad Sabet Motlagh, Applying Concept of Rough Set Theory with Multi-Criteria Decision-Making Methods to Evaluate and Select the Most Appropriate Maintenance Strategy, Journal of Strategic Management Research, 2019; 24(70): 65-89. magiran.com/p1921584
محمد ثابت مطلق، "بکارگیری مفهوم تئوری مجموعه ی راف در روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی و انتخاب مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات"، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 24، شماره 70 (1397): 65-89. magiran.com/p1921584
Mohammad Sabet Motlagh, "Applying Concept of Rough Set Theory with Multi-Criteria Decision-Making Methods to Evaluate and Select the Most Appropriate Maintenance Strategy", Journal of Strategic Management Research 24, no.70 (2019): 65-89. magiran.com/p1921584
محمد ثابت مطلق، (1397). 'بکارگیری مفهوم تئوری مجموعه ی راف در روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی و انتخاب مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات'، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 24(70)، صص.65-89. magiran.com/p1921584
Mohammad Sabet Motlagh, (2019). 'Applying Concept of Rough Set Theory with Multi-Criteria Decision-Making Methods to Evaluate and Select the Most Appropriate Maintenance Strategy', Journal of Strategic Management Research, 24(70), pp.65-89. magiran.com/p1921584
محمد ثابت مطلق. "بکارگیری مفهوم تئوری مجموعه ی راف در روش های تصمیم گیری چند شاخصه برای ارزیابی و انتخاب مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات". فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 24 ،70 ، 1397، 65-89. magiran.com/p1921584
Mohammad Sabet Motlagh. "Applying Concept of Rough Set Theory with Multi-Criteria Decision-Making Methods to Evaluate and Select the Most Appropriate Maintenance Strategy", Journal of Strategic Management Research, 24, 70, 2019, 65-89. magiran.com/p1921584
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال