ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدتقی خوبرو، سید مهدی الوانی، غلامرضا جندقی، محمدحسین رحمتی ، (1397). مدل سازی و تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی: رویکردی آمیخته، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 24(70)، 117-143. magiran.com/p1921586
mohamad taghi khoobroo, mohamad hosain rahmati , seyed mahdi alvani, Gholam Reza Jandaghi, (2019). Designing and Study Dual Use Defense Industry Policy Formulation Model: A Mixed Approach, Journal of Strategic Management Research, 24(70), 117-143. magiran.com/p1921586
محمدتقی خوبرو، سید مهدی الوانی، غلامرضا جندقی، محمدحسین رحمتی ، مدل سازی و تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی: رویکردی آمیخته. فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 1397؛ 24(70): 117-143. magiran.com/p1921586
mohamad taghi khoobroo, mohamad hosain rahmati , seyed mahdi alvani, Gholam Reza Jandaghi, Designing and Study Dual Use Defense Industry Policy Formulation Model: A Mixed Approach, Journal of Strategic Management Research, 2019; 24(70): 117-143. magiran.com/p1921586
محمدتقی خوبرو، سید مهدی الوانی، غلامرضا جندقی، محمدحسین رحمتی ، "مدل سازی و تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی: رویکردی آمیخته"، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 24، شماره 70 (1397): 117-143. magiran.com/p1921586
mohamad taghi khoobroo, mohamad hosain rahmati , seyed mahdi alvani, Gholam Reza Jandaghi, "Designing and Study Dual Use Defense Industry Policy Formulation Model: A Mixed Approach", Journal of Strategic Management Research 24, no.70 (2019): 117-143. magiran.com/p1921586
محمدتقی خوبرو، سید مهدی الوانی، غلامرضا جندقی، محمدحسین رحمتی ، (1397). 'مدل سازی و تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی: رویکردی آمیخته'، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 24(70)، صص.117-143. magiran.com/p1921586
mohamad taghi khoobroo, mohamad hosain rahmati , seyed mahdi alvani, Gholam Reza Jandaghi, (2019). 'Designing and Study Dual Use Defense Industry Policy Formulation Model: A Mixed Approach', Journal of Strategic Management Research, 24(70), pp.117-143. magiran.com/p1921586
محمدتقی خوبرو؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ محمدحسین رحمتی . "مدل سازی و تدوین خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی: رویکردی آمیخته". فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 24 ،70 ، 1397، 117-143. magiran.com/p1921586
mohamad taghi khoobroo; mohamad hosain rahmati ; seyed mahdi alvani; Gholam Reza Jandaghi. "Designing and Study Dual Use Defense Industry Policy Formulation Model: A Mixed Approach", Journal of Strategic Management Research, 24, 70, 2019, 117-143. magiran.com/p1921586
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال