ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد آئین ، امیر جلالی، (1397). اثر نیترات کلسیم بر عملکرد ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در جنوب استان کرمان، فصلنامه علوم زراعی ایران، 20(3)، 193-208. magiran.com/p1921600
Ahmad Aien , Amir Jalali, (2019). Effect of calcium nitrate on yield of potato (Solanum tuberosum L.) cultivars under terminal heat stress condition in south of Kerman province, Iranian Journal of Crop Sciences, 20(3), 193-208. magiran.com/p1921600
احمد آئین ، امیر جلالی، اثر نیترات کلسیم بر عملکرد ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در جنوب استان کرمان. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1397؛ 20(3): 193-208. magiran.com/p1921600
Ahmad Aien , Amir Jalali, Effect of calcium nitrate on yield of potato (Solanum tuberosum L.) cultivars under terminal heat stress condition in south of Kerman province, Iranian Journal of Crop Sciences, 2019; 20(3): 193-208. magiran.com/p1921600
احمد آئین ، امیر جلالی، "اثر نیترات کلسیم بر عملکرد ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در جنوب استان کرمان"، فصلنامه علوم زراعی ایران 20، شماره 3 (1397): 193-208. magiran.com/p1921600
Ahmad Aien , Amir Jalali, "Effect of calcium nitrate on yield of potato (Solanum tuberosum L.) cultivars under terminal heat stress condition in south of Kerman province", Iranian Journal of Crop Sciences 20, no.3 (2019): 193-208. magiran.com/p1921600
احمد آئین ، امیر جلالی، (1397). 'اثر نیترات کلسیم بر عملکرد ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در جنوب استان کرمان'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 20(3)، صص.193-208. magiran.com/p1921600
Ahmad Aien , Amir Jalali, (2019). 'Effect of calcium nitrate on yield of potato (Solanum tuberosum L.) cultivars under terminal heat stress condition in south of Kerman province', Iranian Journal of Crop Sciences, 20(3), pp.193-208. magiran.com/p1921600
احمد آئین ؛ امیر جلالی. "اثر نیترات کلسیم بر عملکرد ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در جنوب استان کرمان". فصلنامه علوم زراعی ایران، 20 ،3 ، 1397، 193-208. magiran.com/p1921600
Ahmad Aien ; Amir Jalali. "Effect of calcium nitrate on yield of potato (Solanum tuberosum L.) cultivars under terminal heat stress condition in south of Kerman province", Iranian Journal of Crop Sciences, 20, 3, 2019, 193-208. magiran.com/p1921600
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال