ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه پورقربان، حسن بهزادی ، زهرا جعفرزاده کرمانی، (1397). واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی، نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 4(3)، 19-44. magiran.com/p1921772
Fatemeh Poorghorban, Hassan Behzadi , Zahra Jafarzadeh Kermani, (2018). Explaning relation Between Information Literacy and Psychological Security In Students, Journal of Sciences and Techniques of Information Management, 4(3), 19-44. magiran.com/p1921772
فاطمه پورقربان، حسن بهزادی ، زهرا جعفرزاده کرمانی، واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی. نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 1397؛ 4(3): 19-44. magiran.com/p1921772
Fatemeh Poorghorban, Hassan Behzadi , Zahra Jafarzadeh Kermani, Explaning relation Between Information Literacy and Psychological Security In Students, Journal of Sciences and Techniques of Information Management, 2018; 4(3): 19-44. magiran.com/p1921772
فاطمه پورقربان، حسن بهزادی ، زهرا جعفرزاده کرمانی، "واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی"، نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات 4، شماره 3 (1397): 19-44. magiran.com/p1921772
Fatemeh Poorghorban, Hassan Behzadi , Zahra Jafarzadeh Kermani, "Explaning relation Between Information Literacy and Psychological Security In Students", Journal of Sciences and Techniques of Information Management 4, no.3 (2018): 19-44. magiran.com/p1921772
فاطمه پورقربان، حسن بهزادی ، زهرا جعفرزاده کرمانی، (1397). 'واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی'، نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 4(3)، صص.19-44. magiran.com/p1921772
Fatemeh Poorghorban, Hassan Behzadi , Zahra Jafarzadeh Kermani, (2018). 'Explaning relation Between Information Literacy and Psychological Security In Students', Journal of Sciences and Techniques of Information Management, 4(3), pp.19-44. magiran.com/p1921772
فاطمه پورقربان؛ حسن بهزادی ؛ زهرا جعفرزاده کرمانی. "واکاوی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان در فضای مجازی". نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 4 ،3 ، 1397، 19-44. magiran.com/p1921772
Fatemeh Poorghorban; Hassan Behzadi ; Zahra Jafarzadeh Kermani. "Explaning relation Between Information Literacy and Psychological Security In Students", Journal of Sciences and Techniques of Information Management, 4, 3, 2018, 19-44. magiran.com/p1921772
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال