ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرحناز بوذری سراوانی، فرزانه تفویضی ، محمود رضا جعفری، (1397). تاثیر سنتز نانولیپوزوم پگیله حاوی DNAi در کاهش بیان ژن BCL-2 رده سلولی DLCL2، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 12(10)، 16-26. magiran.com/p1921836
Farahnaz Boozari Saravani , Farzaneh Tafvizi, Mahmoud Reza Jaafari , (2019). The Effect of Synthesis of Pegylated Nanoliposome Containing DNAi on Reduction of BCL-2 Gene Expression in DLCL2 Cell Line, Qom University of Medical Sciences Journal, 12(10), 16-26. magiran.com/p1921836
فرحناز بوذری سراوانی، فرزانه تفویضی ، محمود رضا جعفری، تاثیر سنتز نانولیپوزوم پگیله حاوی DNAi در کاهش بیان ژن BCL-2 رده سلولی DLCL2. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1397؛ 12(10): 16-26. magiran.com/p1921836
Farahnaz Boozari Saravani , Farzaneh Tafvizi, Mahmoud Reza Jaafari , The Effect of Synthesis of Pegylated Nanoliposome Containing DNAi on Reduction of BCL-2 Gene Expression in DLCL2 Cell Line, Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 12(10): 16-26. magiran.com/p1921836
فرحناز بوذری سراوانی، فرزانه تفویضی ، محمود رضا جعفری، "تاثیر سنتز نانولیپوزوم پگیله حاوی DNAi در کاهش بیان ژن BCL-2 رده سلولی DLCL2"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 12، شماره 10 (1397): 16-26. magiran.com/p1921836
Farahnaz Boozari Saravani , Farzaneh Tafvizi, Mahmoud Reza Jaafari , " The Effect of Synthesis of Pegylated Nanoliposome Containing DNAi on Reduction of BCL-2 Gene Expression in DLCL2 Cell Line", Qom University of Medical Sciences Journal 12, no.10 (2019): 16-26. magiran.com/p1921836
فرحناز بوذری سراوانی، فرزانه تفویضی ، محمود رضا جعفری، (1397). 'تاثیر سنتز نانولیپوزوم پگیله حاوی DNAi در کاهش بیان ژن BCL-2 رده سلولی DLCL2'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 12(10)، صص.16-26. magiran.com/p1921836
Farahnaz Boozari Saravani , Farzaneh Tafvizi, Mahmoud Reza Jaafari , (2019). ' The Effect of Synthesis of Pegylated Nanoliposome Containing DNAi on Reduction of BCL-2 Gene Expression in DLCL2 Cell Line', Qom University of Medical Sciences Journal, 12(10), pp.16-26. magiran.com/p1921836
فرحناز بوذری سراوانی؛ فرزانه تفویضی ؛ محمود رضا جعفری. "تاثیر سنتز نانولیپوزوم پگیله حاوی DNAi در کاهش بیان ژن BCL-2 رده سلولی DLCL2". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 12 ،10 ، 1397، 16-26. magiran.com/p1921836
Farahnaz Boozari Saravani ; Farzaneh Tafvizi; Mahmoud Reza Jaafari . " The Effect of Synthesis of Pegylated Nanoliposome Containing DNAi on Reduction of BCL-2 Gene Expression in DLCL2 Cell Line", Qom University of Medical Sciences Journal, 12, 10, 2019, 16-26. magiran.com/p1921836
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال