ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم کاظمی ، محمدحسین اعرابی ، عصمت آقاداوود ، سید علیرضا طلایی، (1397). بررسی اثر کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره ی شیرین بیان بر بهبود زخم پوستی عمیق در موش صحرایی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(503)، 1355-1361. magiran.com/p1922100
Maryam Kazemi, Mohammad Hossein Aarabi, Esmat Aghadavoud, Sayyed Alireza Talaei, (2019). The Effects of Nanoemulsion Cream Containing Lavender Essential Oil and Licorice Extract on Healing of Deep Skin Wound in Rats, Journal Of Isfahan Medical School, 36(503), 1355-1361. magiran.com/p1922100
مریم کاظمی ، محمدحسین اعرابی ، عصمت آقاداوود ، سید علیرضا طلایی، بررسی اثر کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره ی شیرین بیان بر بهبود زخم پوستی عمیق در موش صحرایی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(503): 1355-1361. magiran.com/p1922100
Maryam Kazemi, Mohammad Hossein Aarabi, Esmat Aghadavoud, Sayyed Alireza Talaei, The Effects of Nanoemulsion Cream Containing Lavender Essential Oil and Licorice Extract on Healing of Deep Skin Wound in Rats, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 36(503): 1355-1361. magiran.com/p1922100
مریم کاظمی ، محمدحسین اعرابی ، عصمت آقاداوود ، سید علیرضا طلایی، "بررسی اثر کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره ی شیرین بیان بر بهبود زخم پوستی عمیق در موش صحرایی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 503 (1397): 1355-1361. magiran.com/p1922100
Maryam Kazemi, Mohammad Hossein Aarabi, Esmat Aghadavoud, Sayyed Alireza Talaei, "The Effects of Nanoemulsion Cream Containing Lavender Essential Oil and Licorice Extract on Healing of Deep Skin Wound in Rats", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.503 (2019): 1355-1361. magiran.com/p1922100
مریم کاظمی ، محمدحسین اعرابی ، عصمت آقاداوود ، سید علیرضا طلایی، (1397). 'بررسی اثر کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره ی شیرین بیان بر بهبود زخم پوستی عمیق در موش صحرایی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(503)، صص.1355-1361. magiran.com/p1922100
Maryam Kazemi, Mohammad Hossein Aarabi, Esmat Aghadavoud, Sayyed Alireza Talaei, (2019). 'The Effects of Nanoemulsion Cream Containing Lavender Essential Oil and Licorice Extract on Healing of Deep Skin Wound in Rats', Journal Of Isfahan Medical School, 36(503), pp.1355-1361. magiran.com/p1922100
مریم کاظمی ؛ محمدحسین اعرابی ؛ عصمت آقاداوود ؛ سید علیرضا طلایی. "بررسی اثر کرم نانوامولسیونی حاوی اسانس لاواند و عصاره ی شیرین بیان بر بهبود زخم پوستی عمیق در موش صحرایی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،503 ، 1397، 1355-1361. magiran.com/p1922100
Maryam Kazemi; Mohammad Hossein Aarabi; Esmat Aghadavoud; Sayyed Alireza Talaei. "The Effects of Nanoemulsion Cream Containing Lavender Essential Oil and Licorice Extract on Healing of Deep Skin Wound in Rats", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 503, 2019, 1355-1361. magiran.com/p1922100
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال