ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خالد روشنفکر، رحیم عبدی ، محمد علی سالاری علی آبادی، زهرا بصیر، (1397). تاثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای و کود شیمیایی بر روند تغییرات بافت روده گونه های پرورشی گرمابی، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 11(4)، 11-25. magiran.com/p1922136
Kh. Roshanfekr, R. Abdi , M. A. Salari Aliabadi, Z. Basir, (2018). The Impact of Spent Mushroom Compost and Fertilizer on Changes of Intestinal Tissue of Cultured Warm Water Species , Journal of Animal Physiology and Development, 11(4), 11-25. magiran.com/p1922136
خالد روشنفکر، رحیم عبدی ، محمد علی سالاری علی آبادی، زهرا بصیر، تاثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای و کود شیمیایی بر روند تغییرات بافت روده گونه های پرورشی گرمابی. نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 1397؛ 11(4): 11-25. magiran.com/p1922136
Kh. Roshanfekr, R. Abdi , M. A. Salari Aliabadi, Z. Basir, The Impact of Spent Mushroom Compost and Fertilizer on Changes of Intestinal Tissue of Cultured Warm Water Species , Journal of Animal Physiology and Development, 2018; 11(4): 11-25. magiran.com/p1922136
خالد روشنفکر، رحیم عبدی ، محمد علی سالاری علی آبادی، زهرا بصیر، "تاثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای و کود شیمیایی بر روند تغییرات بافت روده گونه های پرورشی گرمابی"، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری 11، شماره 4 (1397): 11-25. magiran.com/p1922136
Kh. Roshanfekr, R. Abdi , M. A. Salari Aliabadi, Z. Basir, "The Impact of Spent Mushroom Compost and Fertilizer on Changes of Intestinal Tissue of Cultured Warm Water Species ", Journal of Animal Physiology and Development 11, no.4 (2018): 11-25. magiran.com/p1922136
خالد روشنفکر، رحیم عبدی ، محمد علی سالاری علی آبادی، زهرا بصیر، (1397). 'تاثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای و کود شیمیایی بر روند تغییرات بافت روده گونه های پرورشی گرمابی'، نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 11(4)، صص.11-25. magiran.com/p1922136
Kh. Roshanfekr, R. Abdi , M. A. Salari Aliabadi, Z. Basir, (2018). 'The Impact of Spent Mushroom Compost and Fertilizer on Changes of Intestinal Tissue of Cultured Warm Water Species ', Journal of Animal Physiology and Development, 11(4), pp.11-25. magiran.com/p1922136
خالد روشنفکر؛ رحیم عبدی ؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ زهرا بصیر. "تاثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای و کود شیمیایی بر روند تغییرات بافت روده گونه های پرورشی گرمابی". نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، 11 ،4 ، 1397، 11-25. magiran.com/p1922136
Kh. Roshanfekr; R. Abdi ; M. A. Salari Aliabadi; Z. Basir. "The Impact of Spent Mushroom Compost and Fertilizer on Changes of Intestinal Tissue of Cultured Warm Water Species ", Journal of Animal Physiology and Development, 11, 4, 2018, 11-25. magiran.com/p1922136
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال