ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Sirous Momenzadeh, Alireza Koosha, Morteza Kazempoor Monfared, Jafar Bairami, Alireza Zali, Davood Ommi, Behnam Hosseini, Masoud Hashemi, Shahram Samadi, Maryam Barati , (2019). The Effect of Percutaneous Laser Disc Decompression on Reducing Pain and Disability in Patients With Lumbar Disc Herniation, Journal of Lasers in Medical Sciences, 10(1), 29-32. magiran.com/p1922408
Sirous Momenzadeh, Alireza Koosha, Morteza Kazempoor Monfared, Jafar Bairami, Alireza Zali, Davood Ommi, Behnam Hosseini, Masoud Hashemi, Shahram Samadi, Maryam Barati , The Effect of Percutaneous Laser Disc Decompression on Reducing Pain and Disability in Patients With Lumbar Disc Herniation, Journal of Lasers in Medical Sciences, 2019; 10(1): 29-32. magiran.com/p1922408
Sirous Momenzadeh, Alireza Koosha, Morteza Kazempoor Monfared, Jafar Bairami, Alireza Zali, Davood Ommi, Behnam Hosseini, Masoud Hashemi, Shahram Samadi, Maryam Barati , "The Effect of Percutaneous Laser Disc Decompression on Reducing Pain and Disability in Patients With Lumbar Disc Herniation", Journal of Lasers in Medical Sciences 10, no.1 (2019): 29-32. magiran.com/p1922408
Sirous Momenzadeh, Alireza Koosha, Morteza Kazempoor Monfared, Jafar Bairami, Alireza Zali, Davood Ommi, Behnam Hosseini, Masoud Hashemi, Shahram Samadi, Maryam Barati , (2019). 'The Effect of Percutaneous Laser Disc Decompression on Reducing Pain and Disability in Patients With Lumbar Disc Herniation', Journal of Lasers in Medical Sciences, 10(1), pp.29-32. magiran.com/p1922408
Sirous Momenzadeh; Alireza Koosha; Morteza Kazempoor Monfared; Jafar Bairami; Alireza Zali; Davood Ommi; Behnam Hosseini; Masoud Hashemi; Shahram Samadi; Maryam Barati . "The Effect of Percutaneous Laser Disc Decompression on Reducing Pain and Disability in Patients With Lumbar Disc Herniation", Journal of Lasers in Medical Sciences, 10, 1, 2019, 29-32. magiran.com/p1922408
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال