ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیوان شافعی، انور خالندی، مهدی قادرنژاد ، (1397). بازخوانی آیین سوگ سیاوش و تعزیه امام حسین(ع) (بر مبنای تحلیل نگاره های مربوط به سوگ سیاوش در آسیای مرکزی و اثری از «حسین زنده رودی»)، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 49، 71-94. magiran.com/p1922617
kaivan shafei , anvar khalandi , mehdi ghadernezhad , (2018). Reviewing the Rituals of Siavash's Mourning and Imam Hossein's Ta'zieh (Based on the analysis of the images of Siavash's mourning in Central Asia and a painting of »Hossein Zendehroodi«), Research in Persian Language & Literature, 49, 71-94. magiran.com/p1922617
کیوان شافعی، انور خالندی، مهدی قادرنژاد ، بازخوانی آیین سوگ سیاوش و تعزیه امام حسین(ع) (بر مبنای تحلیل نگاره های مربوط به سوگ سیاوش در آسیای مرکزی و اثری از «حسین زنده رودی»). فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 1397؛ 49: 71-94. magiran.com/p1922617
kaivan shafei , anvar khalandi , mehdi ghadernezhad , Reviewing the Rituals of Siavash's Mourning and Imam Hossein's Ta'zieh (Based on the analysis of the images of Siavash's mourning in Central Asia and a painting of »Hossein Zendehroodi«), Research in Persian Language & Literature, 2018; 49: 71-94. magiran.com/p1922617
کیوان شافعی، انور خالندی، مهدی قادرنژاد ، "بازخوانی آیین سوگ سیاوش و تعزیه امام حسین(ع) (بر مبنای تحلیل نگاره های مربوط به سوگ سیاوش در آسیای مرکزی و اثری از «حسین زنده رودی»)"، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی ،49 (1397): 71-94. magiran.com/p1922617
kaivan shafei , anvar khalandi , mehdi ghadernezhad , "Reviewing the Rituals of Siavash's Mourning and Imam Hossein's Ta'zieh (Based on the analysis of the images of Siavash's mourning in Central Asia and a painting of »Hossein Zendehroodi«)", Research in Persian Language & Literature no. 49 (2018): 71-94. magiran.com/p1922617
کیوان شافعی، انور خالندی، مهدی قادرنژاد ، (1397). 'بازخوانی آیین سوگ سیاوش و تعزیه امام حسین(ع) (بر مبنای تحلیل نگاره های مربوط به سوگ سیاوش در آسیای مرکزی و اثری از «حسین زنده رودی»)'، فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 49، صص.71-94. magiran.com/p1922617
kaivan shafei , anvar khalandi , mehdi ghadernezhad , (2018). 'Reviewing the Rituals of Siavash's Mourning and Imam Hossein's Ta'zieh (Based on the analysis of the images of Siavash's mourning in Central Asia and a painting of »Hossein Zendehroodi«)', Research in Persian Language & Literature, 49, pp.71-94. magiran.com/p1922617
کیوان شافعی؛ انور خالندی؛ مهدی قادرنژاد . "بازخوانی آیین سوگ سیاوش و تعزیه امام حسین(ع) (بر مبنای تحلیل نگاره های مربوط به سوگ سیاوش در آسیای مرکزی و اثری از «حسین زنده رودی»)". فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، 49 ، 1397، 71-94. magiran.com/p1922617
kaivan shafei ; anvar khalandi ; mehdi ghadernezhad . "Reviewing the Rituals of Siavash's Mourning and Imam Hossein's Ta'zieh (Based on the analysis of the images of Siavash's mourning in Central Asia and a painting of »Hossein Zendehroodi«)", Research in Persian Language & Literature, 49, 2018, 71-94. magiran.com/p1922617
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال