ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی ، لعیا الفت، مقصود امیری، حمید شریفی، (1397). پیچیدگی زنجیره تامین به عنوان یک دارایی راهبردی و جایگاه عملکرد مالی، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، 6(4)، 57-77. magiran.com/p1922791
Seyed Mohammad Ali Khatami Firoozabadi , Laya Olfat, Maghsoud Amiri, Hamid Sharifi , (2019). Complexity of Supply Chain As an Strategic Asset and Position of Financial Performance, Asset Management and Financing, 6(4), 57-77. magiran.com/p1922791
سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی ، لعیا الفت، مقصود امیری، حمید شریفی، پیچیدگی زنجیره تامین به عنوان یک دارایی راهبردی و جایگاه عملکرد مالی. مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، 1397؛ 6(4): 57-77. magiran.com/p1922791
Seyed Mohammad Ali Khatami Firoozabadi , Laya Olfat, Maghsoud Amiri, Hamid Sharifi , Complexity of Supply Chain As an Strategic Asset and Position of Financial Performance, Asset Management and Financing, 2019; 6(4): 57-77. magiran.com/p1922791
سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی ، لعیا الفت، مقصود امیری، حمید شریفی، "پیچیدگی زنجیره تامین به عنوان یک دارایی راهبردی و جایگاه عملکرد مالی"، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی 6، شماره 4 (1397): 57-77. magiran.com/p1922791
Seyed Mohammad Ali Khatami Firoozabadi , Laya Olfat, Maghsoud Amiri, Hamid Sharifi , "Complexity of Supply Chain As an Strategic Asset and Position of Financial Performance", Asset Management and Financing 6, no.4 (2019): 57-77. magiran.com/p1922791
سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی ، لعیا الفت، مقصود امیری، حمید شریفی، (1397). 'پیچیدگی زنجیره تامین به عنوان یک دارایی راهبردی و جایگاه عملکرد مالی'، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، 6(4)، صص.57-77. magiran.com/p1922791
Seyed Mohammad Ali Khatami Firoozabadi , Laya Olfat, Maghsoud Amiri, Hamid Sharifi , (2019). 'Complexity of Supply Chain As an Strategic Asset and Position of Financial Performance', Asset Management and Financing, 6(4), pp.57-77. magiran.com/p1922791
سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی ؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ حمید شریفی. "پیچیدگی زنجیره تامین به عنوان یک دارایی راهبردی و جایگاه عملکرد مالی". مجله مدیریت دارایی و تامین مالی، 6 ،4 ، 1397، 57-77. magiran.com/p1922791
Seyed Mohammad Ali Khatami Firoozabadi ; Laya Olfat; Maghsoud Amiri; Hamid Sharifi . "Complexity of Supply Chain As an Strategic Asset and Position of Financial Performance", Asset Management and Financing, 6, 4, 2019, 57-77. magiran.com/p1922791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال