ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید سعیدا اردکانی، عادله دهقانی قهنویه ، مرضیه ادیب زاده، (1397). بررسی تاثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه های دانشگاه اصفهان، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 25(1)، 113-134. magiran.com/p1922870
saeid saeida ardekani, adeleh dehghani ghahnavih, Marzieh adibzadeh, (2019). Investigation of the effect of knowledge management and electronic Relationship management with customers on efficiency of Esfahan university libraries, Studies on Library & Information Science, 25(1), 113-134. magiran.com/p1922870
سعید سعیدا اردکانی، عادله دهقانی قهنویه ، مرضیه ادیب زاده، بررسی تاثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه های دانشگاه اصفهان. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 1397؛ 25(1): 113-134. magiran.com/p1922870
saeid saeida ardekani, adeleh dehghani ghahnavih, Marzieh adibzadeh, Investigation of the effect of knowledge management and electronic Relationship management with customers on efficiency of Esfahan university libraries, Studies on Library & Information Science, 2019; 25(1): 113-134. magiran.com/p1922870
سعید سعیدا اردکانی، عادله دهقانی قهنویه ، مرضیه ادیب زاده، "بررسی تاثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه های دانشگاه اصفهان"، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی) 25، شماره 1 (1397): 113-134. magiran.com/p1922870
saeid saeida ardekani, adeleh dehghani ghahnavih, Marzieh adibzadeh, "Investigation of the effect of knowledge management and electronic Relationship management with customers on efficiency of Esfahan university libraries", Studies on Library & Information Science 25, no.1 (2019): 113-134. magiran.com/p1922870
سعید سعیدا اردکانی، عادله دهقانی قهنویه ، مرضیه ادیب زاده، (1397). 'بررسی تاثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه های دانشگاه اصفهان'، مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 25(1)، صص.113-134. magiran.com/p1922870
saeid saeida ardekani, adeleh dehghani ghahnavih, Marzieh adibzadeh, (2019). 'Investigation of the effect of knowledge management and electronic Relationship management with customers on efficiency of Esfahan university libraries', Studies on Library & Information Science, 25(1), pp.113-134. magiran.com/p1922870
سعید سعیدا اردکانی؛ عادله دهقانی قهنویه ؛ مرضیه ادیب زاده. "بررسی تاثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر کارایی کتابخانه های دانشگاه اصفهان". مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)، 25 ،1 ، 1397، 113-134. magiran.com/p1922870
saeid saeida ardekani; adeleh dehghani ghahnavih; Marzieh adibzadeh. "Investigation of the effect of knowledge management and electronic Relationship management with customers on efficiency of Esfahan university libraries", Studies on Library & Information Science, 25, 1, 2019, 113-134. magiran.com/p1922870
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال