ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه اسداللهی شریفی، هاشم امین پناه ، بیژن یعقوبی، (1397). کنترل شیمیایی علف های هرز شالیزار در شرایط آبیاری تناوبی، فصلنامه تحقیقات غلات، 8(1)، 45-56. magiran.com/p1922954
Farzaneh Asadollahi, Sharifi, Hashem Aminpanah, Bijan Yaghoubi, (2018). Chemical weed control in paddy fields under intermittent irrigation, A Quarterly Journal Cereal Research, 8(1), 45-56. magiran.com/p1922954
فرزانه اسداللهی شریفی، هاشم امین پناه ، بیژن یعقوبی، کنترل شیمیایی علف های هرز شالیزار در شرایط آبیاری تناوبی. فصلنامه تحقیقات غلات، 1397؛ 8(1): 45-56. magiran.com/p1922954
Farzaneh Asadollahi, Sharifi, Hashem Aminpanah, Bijan Yaghoubi, Chemical weed control in paddy fields under intermittent irrigation, A Quarterly Journal Cereal Research, 2018; 8(1): 45-56. magiran.com/p1922954
فرزانه اسداللهی شریفی، هاشم امین پناه ، بیژن یعقوبی، "کنترل شیمیایی علف های هرز شالیزار در شرایط آبیاری تناوبی"، فصلنامه تحقیقات غلات 8، شماره 1 (1397): 45-56. magiran.com/p1922954
Farzaneh Asadollahi, Sharifi, Hashem Aminpanah, Bijan Yaghoubi, "Chemical weed control in paddy fields under intermittent irrigation", A Quarterly Journal Cereal Research 8, no.1 (2018): 45-56. magiran.com/p1922954
فرزانه اسداللهی شریفی، هاشم امین پناه ، بیژن یعقوبی، (1397). 'کنترل شیمیایی علف های هرز شالیزار در شرایط آبیاری تناوبی'، فصلنامه تحقیقات غلات، 8(1)، صص.45-56. magiran.com/p1922954
Farzaneh Asadollahi, Sharifi, Hashem Aminpanah, Bijan Yaghoubi, (2018). 'Chemical weed control in paddy fields under intermittent irrigation', A Quarterly Journal Cereal Research, 8(1), pp.45-56. magiran.com/p1922954
فرزانه اسداللهی شریفی؛ هاشم امین پناه ؛ بیژن یعقوبی. "کنترل شیمیایی علف های هرز شالیزار در شرایط آبیاری تناوبی". فصلنامه تحقیقات غلات، 8 ،1 ، 1397، 45-56. magiran.com/p1922954
Farzaneh Asadollahi; Sharifi; Hashem Aminpanah; Bijan Yaghoubi. "Chemical weed control in paddy fields under intermittent irrigation", A Quarterly Journal Cereal Research, 8, 1, 2018, 45-56. magiran.com/p1922954
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال