ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خشایار سرابندی ، علیرضا صادقی ماهونک ، حامد همیشه کار، محمد قربانی، سید مهدی جعفری، (1397). ویژگی های عملکردی و ضداکسایشی کازئین هیدرولیز شده با پانکراتین، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 13(4)، 61-74. magiran.com/p1923085
Kh Sarabandi , AR Sadeghi Mahoonak , H Hamishekar , M Ghorbani , M Jafari, (2019). Functional and Antioxidant Properties of Casein Hydrolysate Prepared with Pancreatin, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 13(4), 61-74. magiran.com/p1923085
خشایار سرابندی ، علیرضا صادقی ماهونک ، حامد همیشه کار، محمد قربانی، سید مهدی جعفری، ویژگی های عملکردی و ضداکسایشی کازئین هیدرولیز شده با پانکراتین. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1397؛ 13(4): 61-74. magiran.com/p1923085
Kh Sarabandi , AR Sadeghi Mahoonak , H Hamishekar , M Ghorbani , M Jafari, Functional and Antioxidant Properties of Casein Hydrolysate Prepared with Pancreatin, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 2019; 13(4): 61-74. magiran.com/p1923085
خشایار سرابندی ، علیرضا صادقی ماهونک ، حامد همیشه کار، محمد قربانی، سید مهدی جعفری، "ویژگی های عملکردی و ضداکسایشی کازئین هیدرولیز شده با پانکراتین"، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 13، شماره 4 (1397): 61-74. magiran.com/p1923085
Kh Sarabandi , AR Sadeghi Mahoonak , H Hamishekar , M Ghorbani , M Jafari, " Functional and Antioxidant Properties of Casein Hydrolysate Prepared with Pancreatin", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 13, no.4 (2019): 61-74. magiran.com/p1923085
خشایار سرابندی ، علیرضا صادقی ماهونک ، حامد همیشه کار، محمد قربانی، سید مهدی جعفری، (1397). 'ویژگی های عملکردی و ضداکسایشی کازئین هیدرولیز شده با پانکراتین'، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 13(4)، صص.61-74. magiran.com/p1923085
Kh Sarabandi , AR Sadeghi Mahoonak , H Hamishekar , M Ghorbani , M Jafari, (2019). ' Functional and Antioxidant Properties of Casein Hydrolysate Prepared with Pancreatin', Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 13(4), pp.61-74. magiran.com/p1923085
خشایار سرابندی ؛ علیرضا صادقی ماهونک ؛ حامد همیشه کار؛ محمد قربانی؛ سید مهدی جعفری. "ویژگی های عملکردی و ضداکسایشی کازئین هیدرولیز شده با پانکراتین". فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 13 ،4 ، 1397، 61-74. magiran.com/p1923085
Kh Sarabandi ; AR Sadeghi Mahoonak ; H Hamishekar ; M Ghorbani ; M Jafari. " Functional and Antioxidant Properties of Casein Hydrolysate Prepared with Pancreatin", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 13, 4, 2019, 61-74. magiran.com/p1923085
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال