ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا پنبه پز ، ابراهیم شفیعی سروستانی ، محمد رنجبرحسینی، (1397). نقد دیدگاه دکتر سروش در اثبات ناپذیری تاریخی تولد امام و عدم ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدی (ع)، فصلنامه تحقیقات کلامی، 6(21)، 123-138. magiran.com/p1923135
Zahara Panbehriz , Ibrahim Shafi’i Sarvestani , Mohammad Ranjbar Hosseini, (2018). Criticism of Dr. Soroush Viewpoint on the Historical Non-provability of the 21 th Imam’s Birth and the Uncertainty of Belief in the Imam Mahdi (AS) Existence, Tahq?q?t-e Kal?mi, 6(21), 123-138. magiran.com/p1923135
زهرا پنبه پز ، ابراهیم شفیعی سروستانی ، محمد رنجبرحسینی، نقد دیدگاه دکتر سروش در اثبات ناپذیری تاریخی تولد امام و عدم ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدی (ع). فصلنامه تحقیقات کلامی، 1397؛ 6(21): 123-138. magiran.com/p1923135
Zahara Panbehriz , Ibrahim Shafi’i Sarvestani , Mohammad Ranjbar Hosseini, Criticism of Dr. Soroush Viewpoint on the Historical Non-provability of the 21 th Imam’s Birth and the Uncertainty of Belief in the Imam Mahdi (AS) Existence, Tahq?q?t-e Kal?mi, 2018; 6(21): 123-138. magiran.com/p1923135
زهرا پنبه پز ، ابراهیم شفیعی سروستانی ، محمد رنجبرحسینی، "نقد دیدگاه دکتر سروش در اثبات ناپذیری تاریخی تولد امام و عدم ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدی (ع)"، فصلنامه تحقیقات کلامی 6، شماره 21 (1397): 123-138. magiran.com/p1923135
Zahara Panbehriz , Ibrahim Shafi’i Sarvestani , Mohammad Ranjbar Hosseini, "Criticism of Dr. Soroush Viewpoint on the Historical Non-provability of the 21 th Imam’s Birth and the Uncertainty of Belief in the Imam Mahdi (AS) Existence", Tahq?q?t-e Kal?mi 6, no.21 (2018): 123-138. magiran.com/p1923135
زهرا پنبه پز ، ابراهیم شفیعی سروستانی ، محمد رنجبرحسینی، (1397). 'نقد دیدگاه دکتر سروش در اثبات ناپذیری تاریخی تولد امام و عدم ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدی (ع)'، فصلنامه تحقیقات کلامی، 6(21)، صص.123-138. magiran.com/p1923135
Zahara Panbehriz , Ibrahim Shafi’i Sarvestani , Mohammad Ranjbar Hosseini, (2018). 'Criticism of Dr. Soroush Viewpoint on the Historical Non-provability of the 21 th Imam’s Birth and the Uncertainty of Belief in the Imam Mahdi (AS) Existence', Tahq?q?t-e Kal?mi, 6(21), pp.123-138. magiran.com/p1923135
زهرا پنبه پز ؛ ابراهیم شفیعی سروستانی ؛ محمد رنجبرحسینی. "نقد دیدگاه دکتر سروش در اثبات ناپذیری تاریخی تولد امام و عدم ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدی (ع)". فصلنامه تحقیقات کلامی، 6 ،21 ، 1397، 123-138. magiran.com/p1923135
Zahara Panbehriz ; Ibrahim Shafi’i Sarvestani ; Mohammad Ranjbar Hosseini. "Criticism of Dr. Soroush Viewpoint on the Historical Non-provability of the 21 th Imam’s Birth and the Uncertainty of Belief in the Imam Mahdi (AS) Existence", Tahq?q?t-e Kal?mi, 6, 21, 2018, 123-138. magiran.com/p1923135
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال