ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا حسین زادگان، مولود رادفر، سعدی میهن دوست، (1397). تاثیر عملکرد های آموزشی در روند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری: یک مطالعه مروری، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 18(1)، 405-417. magiran.com/p1923678
Fariba Hosseinzadegan, Moloud Radfar, Soda Mihandoust, (2018). The Role of Educational Activities on Professional Socialization of Nursing Students: A Review Study, Iranian Journal of Medical Education, 18(1), 405-417. magiran.com/p1923678
فریبا حسین زادگان، مولود رادفر، سعدی میهن دوست، تاثیر عملکرد های آموزشی در روند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری: یک مطالعه مروری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1397؛ 18(1): 405-417. magiran.com/p1923678
Fariba Hosseinzadegan, Moloud Radfar, Soda Mihandoust, The Role of Educational Activities on Professional Socialization of Nursing Students: A Review Study, Iranian Journal of Medical Education, 2018; 18(1): 405-417. magiran.com/p1923678
فریبا حسین زادگان، مولود رادفر، سعدی میهن دوست، "تاثیر عملکرد های آموزشی در روند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری: یک مطالعه مروری"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 18، شماره 1 (1397): 405-417. magiran.com/p1923678
Fariba Hosseinzadegan, Moloud Radfar, Soda Mihandoust, "The Role of Educational Activities on Professional Socialization of Nursing Students: A Review Study", Iranian Journal of Medical Education 18, no.1 (2018): 405-417. magiran.com/p1923678
فریبا حسین زادگان، مولود رادفر، سعدی میهن دوست، (1397). 'تاثیر عملکرد های آموزشی در روند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری: یک مطالعه مروری'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 18(1)، صص.405-417. magiran.com/p1923678
Fariba Hosseinzadegan, Moloud Radfar, Soda Mihandoust, (2018). 'The Role of Educational Activities on Professional Socialization of Nursing Students: A Review Study', Iranian Journal of Medical Education, 18(1), pp.405-417. magiran.com/p1923678
فریبا حسین زادگان؛ مولود رادفر؛ سعدی میهن دوست. "تاثیر عملکرد های آموزشی در روند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان پرستاری: یک مطالعه مروری". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 18 ،1 ، 1397، 405-417. magiran.com/p1923678
Fariba Hosseinzadegan; Moloud Radfar; Soda Mihandoust. "The Role of Educational Activities on Professional Socialization of Nursing Students: A Review Study", Iranian Journal of Medical Education, 18, 1, 2018, 405-417. magiran.com/p1923678
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال