ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید سینایی، جواد جمالی ، (1397). دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور (با کاربست رویکرد اقتصاد نهادگرا)، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 8(28)، 69-93. magiran.com/p1923753
Vahid Sinaee, javad jamali , (2018). Iran's economic diplomacy in Afghanistan and its management of water disputes between the two countries (With Institutional economy approach), Journal Strategic Studies of Public Policy, 8(28), 69-93. magiran.com/p1923753
وحید سینایی، جواد جمالی ، دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور (با کاربست رویکرد اقتصاد نهادگرا). فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 1397؛ 8(28): 69-93. magiran.com/p1923753
Vahid Sinaee, javad jamali , Iran's economic diplomacy in Afghanistan and its management of water disputes between the two countries (With Institutional economy approach), Journal Strategic Studies of Public Policy, 2018; 8(28): 69-93. magiran.com/p1923753
وحید سینایی، جواد جمالی ، "دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور (با کاربست رویکرد اقتصاد نهادگرا)"، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 8، شماره 28 (1397): 69-93. magiran.com/p1923753
Vahid Sinaee, javad jamali , "Iran's economic diplomacy in Afghanistan and its management of water disputes between the two countries (With Institutional economy approach)", Journal Strategic Studies of Public Policy 8, no.28 (2018): 69-93. magiran.com/p1923753
وحید سینایی، جواد جمالی ، (1397). 'دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور (با کاربست رویکرد اقتصاد نهادگرا)'، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 8(28)، صص.69-93. magiran.com/p1923753
Vahid Sinaee, javad jamali , (2018). 'Iran's economic diplomacy in Afghanistan and its management of water disputes between the two countries (With Institutional economy approach)', Journal Strategic Studies of Public Policy, 8(28), pp.69-93. magiran.com/p1923753
وحید سینایی؛ جواد جمالی . "دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در افغانستان و مدیریت اختلافات آبی دو کشور (با کاربست رویکرد اقتصاد نهادگرا)". فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 8 ،28 ، 1397، 69-93. magiran.com/p1923753
Vahid Sinaee; javad jamali . "Iran's economic diplomacy in Afghanistan and its management of water disputes between the two countries (With Institutional economy approach)", Journal Strategic Studies of Public Policy, 8, 28, 2018, 69-93. magiran.com/p1923753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال