ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد معصومی اقدم، مهدی حسینی، (1397). بررسی تاثیر فشار سینه کار بر نشست سطح زمین در تونل سازی با سپر متعادل کننده فشار زمین (EPB)(مطالعه موردی: خط A متروی قم)، مجله زمین شناسی مهندسی، 12(5)، 107-134. magiran.com/p1923841
Milad Masomi Aghdam , Mehdi Hosseini, (2018). Investigating the Effect of Face Pressure on Ground Settlement in Tunneling with Earth Pressure Balance (EPB) Shield (Case Study: Qom Metro Line A) , Journal of Engineering Geology, 12(5), 107-134. magiran.com/p1923841
میلاد معصومی اقدم، مهدی حسینی، بررسی تاثیر فشار سینه کار بر نشست سطح زمین در تونل سازی با سپر متعادل کننده فشار زمین (EPB)(مطالعه موردی: خط A متروی قم). مجله زمین شناسی مهندسی، 1397؛ 12(5): 107-134. magiran.com/p1923841
Milad Masomi Aghdam , Mehdi Hosseini, Investigating the Effect of Face Pressure on Ground Settlement in Tunneling with Earth Pressure Balance (EPB) Shield (Case Study: Qom Metro Line A) , Journal of Engineering Geology, 2018; 12(5): 107-134. magiran.com/p1923841
میلاد معصومی اقدم، مهدی حسینی، "بررسی تاثیر فشار سینه کار بر نشست سطح زمین در تونل سازی با سپر متعادل کننده فشار زمین (EPB)(مطالعه موردی: خط A متروی قم)"، مجله زمین شناسی مهندسی 12، شماره 5 (1397): 107-134. magiran.com/p1923841
Milad Masomi Aghdam , Mehdi Hosseini, " Investigating the Effect of Face Pressure on Ground Settlement in Tunneling with Earth Pressure Balance (EPB) Shield (Case Study: Qom Metro Line A) ", Journal of Engineering Geology 12, no.5 (2018): 107-134. magiran.com/p1923841
میلاد معصومی اقدم، مهدی حسینی، (1397). 'بررسی تاثیر فشار سینه کار بر نشست سطح زمین در تونل سازی با سپر متعادل کننده فشار زمین (EPB)(مطالعه موردی: خط A متروی قم)'، مجله زمین شناسی مهندسی، 12(5)، صص.107-134. magiran.com/p1923841
Milad Masomi Aghdam , Mehdi Hosseini, (2018). ' Investigating the Effect of Face Pressure on Ground Settlement in Tunneling with Earth Pressure Balance (EPB) Shield (Case Study: Qom Metro Line A) ', Journal of Engineering Geology, 12(5), pp.107-134. magiran.com/p1923841
میلاد معصومی اقدم؛ مهدی حسینی. "بررسی تاثیر فشار سینه کار بر نشست سطح زمین در تونل سازی با سپر متعادل کننده فشار زمین (EPB)(مطالعه موردی: خط A متروی قم)". مجله زمین شناسی مهندسی، 12 ،5 ، 1397، 107-134. magiran.com/p1923841
Milad Masomi Aghdam ; Mehdi Hosseini. " Investigating the Effect of Face Pressure on Ground Settlement in Tunneling with Earth Pressure Balance (EPB) Shield (Case Study: Qom Metro Line A) ", Journal of Engineering Geology, 12, 5, 2018, 107-134. magiran.com/p1923841
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال