ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی طاهری ، مصطفی غفاری، شاداب هوشمندی، مهدی نام آوری، (1397). اثرات عصاره جلبک دریایی Gracilaria arcuata روی تحریک آپوپتوز سلول های سرطانی کولورکتال، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 7(4)، 281-292. magiran.com/p1923847
Ali Taheri , Mostafa Ghaffari , Mehdi Namavari, (2018). The Effects of Seaweed Gracilaria arcuata Extract on the Stimulation of Apoptosis in Colorectal Cancer Cell Lines, Alborz University Medical Journal, 7(4), 281-292. magiran.com/p1923847
علی طاهری ، مصطفی غفاری، شاداب هوشمندی، مهدی نام آوری، اثرات عصاره جلبک دریایی Gracilaria arcuata روی تحریک آپوپتوز سلول های سرطانی کولورکتال. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 1397؛ 7(4): 281-292. magiran.com/p1923847
Ali Taheri , Mostafa Ghaffari , Mehdi Namavari, The Effects of Seaweed Gracilaria arcuata Extract on the Stimulation of Apoptosis in Colorectal Cancer Cell Lines, Alborz University Medical Journal, 2018; 7(4): 281-292. magiran.com/p1923847
علی طاهری ، مصطفی غفاری، شاداب هوشمندی، مهدی نام آوری، "اثرات عصاره جلبک دریایی Gracilaria arcuata روی تحریک آپوپتوز سلول های سرطانی کولورکتال"، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 7، شماره 4 (1397): 281-292. magiran.com/p1923847
Ali Taheri , Mostafa Ghaffari , Mehdi Namavari, " The Effects of Seaweed Gracilaria arcuata Extract on the Stimulation of Apoptosis in Colorectal Cancer Cell Lines", Alborz University Medical Journal 7, no.4 (2018): 281-292. magiran.com/p1923847
علی طاهری ، مصطفی غفاری، شاداب هوشمندی، مهدی نام آوری، (1397). 'اثرات عصاره جلبک دریایی Gracilaria arcuata روی تحریک آپوپتوز سلول های سرطانی کولورکتال'، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 7(4)، صص.281-292. magiran.com/p1923847
Ali Taheri , Mostafa Ghaffari , Mehdi Namavari, (2018). ' The Effects of Seaweed Gracilaria arcuata Extract on the Stimulation of Apoptosis in Colorectal Cancer Cell Lines', Alborz University Medical Journal, 7(4), pp.281-292. magiran.com/p1923847
علی طاهری ؛ مصطفی غفاری؛ شاداب هوشمندی؛ مهدی نام آوری. "اثرات عصاره جلبک دریایی Gracilaria arcuata روی تحریک آپوپتوز سلول های سرطانی کولورکتال". نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 7 ،4 ، 1397، 281-292. magiran.com/p1923847
Ali Taheri ; Mostafa Ghaffari ; Mehdi Namavari. " The Effects of Seaweed Gracilaria arcuata Extract on the Stimulation of Apoptosis in Colorectal Cancer Cell Lines", Alborz University Medical Journal, 7, 4, 2018, 281-292. magiran.com/p1923847
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال