به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین امینی، غزاله ترکان، سیدسعید اسلامیان، محمد جواد زارعیان، علی اصغر بسالت پور، (1397). ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه سازی بیلان آب در حوضه های آبریز مناطق نیمه-خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود)، نشریه آب و خاک، 32(5)، 849-863. magiran.com/p1923903
MohammadAmin Amini, Ghazaleh Torkan, Sayed Saeid Eslamian, Mohammad Javad Zareian, Ali Asghar Besalatpour, (2019). Assessment of SWAT Hydrological Model in Catchments' Water Balance Simulation Located in Semi-Arid Regions (Case Study: Zayandeh-Rud River Basin), Journal of water and soil, 32(5), 849-863. magiran.com/p1923903
محمد امین امینی، غزاله ترکان، سیدسعید اسلامیان، محمد جواد زارعیان، علی اصغر بسالت پور، ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه سازی بیلان آب در حوضه های آبریز مناطق نیمه-خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود). نشریه آب و خاک، 1397؛ 32(5): 849-863. magiran.com/p1923903
MohammadAmin Amini, Ghazaleh Torkan, Sayed Saeid Eslamian, Mohammad Javad Zareian, Ali Asghar Besalatpour, Assessment of SWAT Hydrological Model in Catchments' Water Balance Simulation Located in Semi-Arid Regions (Case Study: Zayandeh-Rud River Basin), Journal of water and soil, 2019; 32(5): 849-863. magiran.com/p1923903
محمد امین امینی، غزاله ترکان، سیدسعید اسلامیان، محمد جواد زارعیان، علی اصغر بسالت پور، "ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه سازی بیلان آب در حوضه های آبریز مناطق نیمه-خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود)"، نشریه آب و خاک 32، شماره 5 (1397): 849-863. magiran.com/p1923903
MohammadAmin Amini, Ghazaleh Torkan, Sayed Saeid Eslamian, Mohammad Javad Zareian, Ali Asghar Besalatpour, " Assessment of SWAT Hydrological Model in Catchments' Water Balance Simulation Located in Semi-Arid Regions (Case Study: Zayandeh-Rud River Basin)", Journal of water and soil 32, no.5 (2019): 849-863. magiran.com/p1923903
محمد امین امینی، غزاله ترکان، سیدسعید اسلامیان، محمد جواد زارعیان، علی اصغر بسالت پور، (1397). 'ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه سازی بیلان آب در حوضه های آبریز مناطق نیمه-خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود)'، نشریه آب و خاک، 32(5)، صص.849-863. magiran.com/p1923903
MohammadAmin Amini, Ghazaleh Torkan, Sayed Saeid Eslamian, Mohammad Javad Zareian, Ali Asghar Besalatpour, (2019). ' Assessment of SWAT Hydrological Model in Catchments' Water Balance Simulation Located in Semi-Arid Regions (Case Study: Zayandeh-Rud River Basin)', Journal of water and soil, 32(5), pp.849-863. magiran.com/p1923903
محمد امین امینی؛ غزاله ترکان؛ سیدسعید اسلامیان؛ محمد جواد زارعیان؛ علی اصغر بسالت پور. "ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه سازی بیلان آب در حوضه های آبریز مناطق نیمه-خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود)". نشریه آب و خاک، 32 ،5 ، 1397، 849-863. magiran.com/p1923903
MohammadAmin Amini; Ghazaleh Torkan; Sayed Saeid Eslamian; Mohammad Javad Zareian; Ali Asghar Besalatpour. " Assessment of SWAT Hydrological Model in Catchments' Water Balance Simulation Located in Semi-Arid Regions (Case Study: Zayandeh-Rud River Basin)", Journal of water and soil, 32, 5, 2019, 849-863. magiran.com/p1923903
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال