ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره آزادی، مریم روانی پور، محمدرضا یزدانخواه فرد، نیلوفر معتمد، (1397). بررسی نقش برنامه درسی پنهان در انتقال مهارت های آموزش به مددجو در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال1395، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 9(1)، 61-71. magiran.com/p1923969
Zohreh Azadi, , Maryam Ravanipour, , Mohammadreza Yazdankhahfard, , Niloofar Motamed, (2019). The Role of Hidden Curriculum in Transferring Training Skills to assistant patient in Nursing and Midwifery Students at Bushehr University of Medical Sciences in 2016, Educational Developement of Jundishapur, 9(1), 61-71. magiran.com/p1923969
زهره آزادی، مریم روانی پور، محمدرضا یزدانخواه فرد، نیلوفر معتمد، بررسی نقش برنامه درسی پنهان در انتقال مهارت های آموزش به مددجو در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال1395. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1397؛ 9(1): 61-71. magiran.com/p1923969
Zohreh Azadi, , Maryam Ravanipour, , Mohammadreza Yazdankhahfard, , Niloofar Motamed, The Role of Hidden Curriculum in Transferring Training Skills to assistant patient in Nursing and Midwifery Students at Bushehr University of Medical Sciences in 2016, Educational Developement of Jundishapur, 2019; 9(1): 61-71. magiran.com/p1923969
زهره آزادی، مریم روانی پور، محمدرضا یزدانخواه فرد، نیلوفر معتمد، "بررسی نقش برنامه درسی پنهان در انتقال مهارت های آموزش به مددجو در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال1395"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 9، شماره 1 (1397): 61-71. magiran.com/p1923969
Zohreh Azadi, , Maryam Ravanipour, , Mohammadreza Yazdankhahfard, , Niloofar Motamed, "The Role of Hidden Curriculum in Transferring Training Skills to assistant patient in Nursing and Midwifery Students at Bushehr University of Medical Sciences in 2016", Educational Developement of Jundishapur 9, no.1 (2019): 61-71. magiran.com/p1923969
زهره آزادی، مریم روانی پور، محمدرضا یزدانخواه فرد، نیلوفر معتمد، (1397). 'بررسی نقش برنامه درسی پنهان در انتقال مهارت های آموزش به مددجو در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال1395'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 9(1)، صص.61-71. magiran.com/p1923969
Zohreh Azadi, , Maryam Ravanipour, , Mohammadreza Yazdankhahfard, , Niloofar Motamed, (2019). 'The Role of Hidden Curriculum in Transferring Training Skills to assistant patient in Nursing and Midwifery Students at Bushehr University of Medical Sciences in 2016', Educational Developement of Jundishapur, 9(1), pp.61-71. magiran.com/p1923969
زهره آزادی؛ مریم روانی پور؛ محمدرضا یزدانخواه فرد؛ نیلوفر معتمد. "بررسی نقش برنامه درسی پنهان در انتقال مهارت های آموزش به مددجو در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سال1395". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 9 ،1 ، 1397، 61-71. magiran.com/p1923969
Zohreh Azadi; ; Maryam Ravanipour; ; Mohammadreza Yazdankhahfard; ; Niloofar Motamed. "The Role of Hidden Curriculum in Transferring Training Skills to assistant patient in Nursing and Midwifery Students at Bushehr University of Medical Sciences in 2016", Educational Developement of Jundishapur, 9, 1, 2019, 61-71. magiran.com/p1923969
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال