ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید عابدین حسینی آهنگری، ثریا ضیائی، فرامرز سهیلی، افشین موسوی چلک، (1396). آموزش الگوهای صحیح استناددهی: بررسی انحراف استنادی در استناد به «مقالات متا استناد» توسط نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 8(4)، 445-452. magiran.com/p1923980
SeyedAbedin HoseiniAhngari, Soraya Ziaei, Faramarz Soheili, Afshin Mousavi Chalak , (2018). Teaching Correct Scientific Citation Models: “Citation Deviation” in Cited Articles to “Meta citation” published by Top Writers of Iranian Medical Sciences Universities in 2017 , Educational Developement of Jundishapur, 8(4), 445-452. magiran.com/p1923980
سید عابدین حسینی آهنگری، ثریا ضیائی، فرامرز سهیلی، افشین موسوی چلک، آموزش الگوهای صحیح استناددهی: بررسی انحراف استنادی در استناد به «مقالات متا استناد» توسط نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1396؛ 8(4): 445-452. magiran.com/p1923980
SeyedAbedin HoseiniAhngari, Soraya Ziaei, Faramarz Soheili, Afshin Mousavi Chalak , Teaching Correct Scientific Citation Models: “Citation Deviation” in Cited Articles to “Meta citation” published by Top Writers of Iranian Medical Sciences Universities in 2017 , Educational Developement of Jundishapur, 2018; 8(4): 445-452. magiran.com/p1923980
سید عابدین حسینی آهنگری، ثریا ضیائی، فرامرز سهیلی، افشین موسوی چلک، "آموزش الگوهای صحیح استناددهی: بررسی انحراف استنادی در استناد به «مقالات متا استناد» توسط نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 8، شماره 4 (1396): 445-452. magiran.com/p1923980
SeyedAbedin HoseiniAhngari, Soraya Ziaei, Faramarz Soheili, Afshin Mousavi Chalak , "Teaching Correct Scientific Citation Models: “Citation Deviation” in Cited Articles to “Meta citation” published by Top Writers of Iranian Medical Sciences Universities in 2017 ", Educational Developement of Jundishapur 8, no.4 (2018): 445-452. magiran.com/p1923980
سید عابدین حسینی آهنگری، ثریا ضیائی، فرامرز سهیلی، افشین موسوی چلک، (1396). 'آموزش الگوهای صحیح استناددهی: بررسی انحراف استنادی در استناد به «مقالات متا استناد» توسط نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 8(4)، صص.445-452. magiran.com/p1923980
SeyedAbedin HoseiniAhngari, Soraya Ziaei, Faramarz Soheili, Afshin Mousavi Chalak , (2018). 'Teaching Correct Scientific Citation Models: “Citation Deviation” in Cited Articles to “Meta citation” published by Top Writers of Iranian Medical Sciences Universities in 2017 ', Educational Developement of Jundishapur, 8(4), pp.445-452. magiran.com/p1923980
سید عابدین حسینی آهنگری؛ ثریا ضیائی؛ فرامرز سهیلی؛ افشین موسوی چلک. "آموزش الگوهای صحیح استناددهی: بررسی انحراف استنادی در استناد به «مقالات متا استناد» توسط نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 8 ،4 ، 1396، 445-452. magiran.com/p1923980
SeyedAbedin HoseiniAhngari; Soraya Ziaei; Faramarz Soheili; Afshin Mousavi Chalak . "Teaching Correct Scientific Citation Models: “Citation Deviation” in Cited Articles to “Meta citation” published by Top Writers of Iranian Medical Sciences Universities in 2017 ", Educational Developement of Jundishapur, 8, 4, 2018, 445-452. magiran.com/p1923980
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال