ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه مریدی، مسعود برومند نسب، (1396). بررسی رابطه بین کمال گرایی و الکسی تیمیا با احساس تنهایی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاداسلامی واحد دزفول، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 8(4)، 436-444. magiran.com/p1923981
Masoumeh Moridi, Masoud Boroumandnasab, (2018). The relationship between perfectionism and alexithymia with loneliness among nursing and midwifery Dezful Azad University students, Educational Developement of Jundishapur, 8(4), 436-444. magiran.com/p1923981
معصومه مریدی، مسعود برومند نسب، بررسی رابطه بین کمال گرایی و الکسی تیمیا با احساس تنهایی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاداسلامی واحد دزفول. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1396؛ 8(4): 436-444. magiran.com/p1923981
Masoumeh Moridi, Masoud Boroumandnasab, The relationship between perfectionism and alexithymia with loneliness among nursing and midwifery Dezful Azad University students, Educational Developement of Jundishapur, 2018; 8(4): 436-444. magiran.com/p1923981
معصومه مریدی، مسعود برومند نسب، "بررسی رابطه بین کمال گرایی و الکسی تیمیا با احساس تنهایی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاداسلامی واحد دزفول"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 8، شماره 4 (1396): 436-444. magiran.com/p1923981
Masoumeh Moridi, Masoud Boroumandnasab, "The relationship between perfectionism and alexithymia with loneliness among nursing and midwifery Dezful Azad University students", Educational Developement of Jundishapur 8, no.4 (2018): 436-444. magiran.com/p1923981
معصومه مریدی، مسعود برومند نسب، (1396). 'بررسی رابطه بین کمال گرایی و الکسی تیمیا با احساس تنهایی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاداسلامی واحد دزفول'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 8(4)، صص.436-444. magiran.com/p1923981
Masoumeh Moridi, Masoud Boroumandnasab, (2018). 'The relationship between perfectionism and alexithymia with loneliness among nursing and midwifery Dezful Azad University students', Educational Developement of Jundishapur, 8(4), pp.436-444. magiran.com/p1923981
معصومه مریدی؛ مسعود برومند نسب. "بررسی رابطه بین کمال گرایی و الکسی تیمیا با احساس تنهایی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاداسلامی واحد دزفول". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 8 ،4 ، 1396، 436-444. magiran.com/p1923981
Masoumeh Moridi; Masoud Boroumandnasab. "The relationship between perfectionism and alexithymia with loneliness among nursing and midwifery Dezful Azad University students", Educational Developement of Jundishapur, 8, 4, 2018, 436-444. magiran.com/p1923981
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال