ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی مرادی، منا جمال آبادی، صدیقه شهاب زاده، ام البنین شیبانی، سمیه مرادی، مونا حوری، (1396). باورهای خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی؛ نقش درآمیزی با کار مدرسه و جنس، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 8(4)، 419-435. magiran.com/p1923982
Morteza Moradi, Mona Jamalabadi, Sedigheh Shahabzadeh, Omolbanin Shibani, Somaye Moradi, Mona Horri , (2018). Academic Self-efficacy Beliefs and Academic Vitality; the Role of Schoolwork Engagement and Gender, Educational Developement of Jundishapur, 8(4), 419-435. magiran.com/p1923982
مرتضی مرادی، منا جمال آبادی، صدیقه شهاب زاده، ام البنین شیبانی، سمیه مرادی، مونا حوری، باورهای خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی؛ نقش درآمیزی با کار مدرسه و جنس. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1396؛ 8(4): 419-435. magiran.com/p1923982
Morteza Moradi, Mona Jamalabadi, Sedigheh Shahabzadeh, Omolbanin Shibani, Somaye Moradi, Mona Horri , Academic Self-efficacy Beliefs and Academic Vitality; the Role of Schoolwork Engagement and Gender, Educational Developement of Jundishapur, 2018; 8(4): 419-435. magiran.com/p1923982
مرتضی مرادی، منا جمال آبادی، صدیقه شهاب زاده، ام البنین شیبانی، سمیه مرادی، مونا حوری، "باورهای خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی؛ نقش درآمیزی با کار مدرسه و جنس"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 8، شماره 4 (1396): 419-435. magiran.com/p1923982
Morteza Moradi, Mona Jamalabadi, Sedigheh Shahabzadeh, Omolbanin Shibani, Somaye Moradi, Mona Horri , "Academic Self-efficacy Beliefs and Academic Vitality; the Role of Schoolwork Engagement and Gender", Educational Developement of Jundishapur 8, no.4 (2018): 419-435. magiran.com/p1923982
مرتضی مرادی، منا جمال آبادی، صدیقه شهاب زاده، ام البنین شیبانی، سمیه مرادی، مونا حوری، (1396). 'باورهای خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی؛ نقش درآمیزی با کار مدرسه و جنس'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 8(4)، صص.419-435. magiran.com/p1923982
Morteza Moradi, Mona Jamalabadi, Sedigheh Shahabzadeh, Omolbanin Shibani, Somaye Moradi, Mona Horri , (2018). 'Academic Self-efficacy Beliefs and Academic Vitality; the Role of Schoolwork Engagement and Gender', Educational Developement of Jundishapur, 8(4), pp.419-435. magiran.com/p1923982
مرتضی مرادی؛ منا جمال آبادی؛ صدیقه شهاب زاده؛ ام البنین شیبانی؛ سمیه مرادی؛ مونا حوری. "باورهای خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی؛ نقش درآمیزی با کار مدرسه و جنس". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 8 ،4 ، 1396، 419-435. magiran.com/p1923982
Morteza Moradi; Mona Jamalabadi; Sedigheh Shahabzadeh; Omolbanin Shibani; Somaye Moradi; Mona Horri . "Academic Self-efficacy Beliefs and Academic Vitality; the Role of Schoolwork Engagement and Gender", Educational Developement of Jundishapur, 8, 4, 2018, 419-435. magiran.com/p1923982
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال