ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایوب عبادی فتح آباد ، حسین تاجیک، نبی شریعتی فر، (1397). اندازه گیری غلظت فلزات سنگین و ارزیابی خطر ناشی از آنها در گونه های مختلف ماهی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(168)، 118-132. magiran.com/p1924276
Ayub Ebadi Fathabad, Hossein Tajik , Nabi Shariatifar Dr, (2019). Heavy Metal Concentration and Health Risk Assessment of Some Species of Fish, Rasht, Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(168), 118-132. magiran.com/p1924276
ایوب عبادی فتح آباد ، حسین تاجیک، نبی شریعتی فر، اندازه گیری غلظت فلزات سنگین و ارزیابی خطر ناشی از آنها در گونه های مختلف ماهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(168): 118-132. magiran.com/p1924276
Ayub Ebadi Fathabad, Hossein Tajik , Nabi Shariatifar Dr, Heavy Metal Concentration and Health Risk Assessment of Some Species of Fish, Rasht, Iran, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 28(168): 118-132. magiran.com/p1924276
ایوب عبادی فتح آباد ، حسین تاجیک، نبی شریعتی فر، "اندازه گیری غلظت فلزات سنگین و ارزیابی خطر ناشی از آنها در گونه های مختلف ماهی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 168 (1397): 118-132. magiran.com/p1924276
Ayub Ebadi Fathabad, Hossein Tajik , Nabi Shariatifar Dr, " Heavy Metal Concentration and Health Risk Assessment of Some Species of Fish, Rasht, Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.168 (2019): 118-132. magiran.com/p1924276
ایوب عبادی فتح آباد ، حسین تاجیک، نبی شریعتی فر، (1397). 'اندازه گیری غلظت فلزات سنگین و ارزیابی خطر ناشی از آنها در گونه های مختلف ماهی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(168)، صص.118-132. magiran.com/p1924276
Ayub Ebadi Fathabad, Hossein Tajik , Nabi Shariatifar Dr, (2019). ' Heavy Metal Concentration and Health Risk Assessment of Some Species of Fish, Rasht, Iran', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(168), pp.118-132. magiran.com/p1924276
ایوب عبادی فتح آباد ؛ حسین تاجیک؛ نبی شریعتی فر. "اندازه گیری غلظت فلزات سنگین و ارزیابی خطر ناشی از آنها در گونه های مختلف ماهی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،168 ، 1397، 118-132. magiran.com/p1924276
Ayub Ebadi Fathabad; Hossein Tajik ; Nabi Shariatifar Dr. " Heavy Metal Concentration and Health Risk Assessment of Some Species of Fish, Rasht, Iran", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 168, 2019, 118-132. magiran.com/p1924276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال