ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه آخوند، یگانه قره باغی، (1397). واکاوی تحدی قرآن از منظر علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی، نشریه نامه جامعه، 16(125)، 25. magiran.com/p1924494
Sakineh Akhund, Yeganeh Qarabaghi, (2018). INVESTIGATING THE CONCEPT OF TAHADDI (THE CHALLENGE OF THE QURAN) FROM ALLAMEH TABATABA’I (MAY ALLAH HAVE MERCY ON HIM) AND AYATULLAH JAVADI AMOLI’S VIEWPOINTS, , 16(125), 25. magiran.com/p1924494
سکینه آخوند، یگانه قره باغی، واکاوی تحدی قرآن از منظر علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی. نشریه نامه جامعه، 1397؛ 16(125): 25. magiran.com/p1924494
Sakineh Akhund, Yeganeh Qarabaghi, INVESTIGATING THE CONCEPT OF TAHADDI (THE CHALLENGE OF THE QURAN) FROM ALLAMEH TABATABA’I (MAY ALLAH HAVE MERCY ON HIM) AND AYATULLAH JAVADI AMOLI’S VIEWPOINTS, , 2018; 16(125): 25. magiran.com/p1924494
سکینه آخوند، یگانه قره باغی، "واکاوی تحدی قرآن از منظر علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی"، نشریه نامه جامعه 16، شماره 125 (1397): 25. magiran.com/p1924494
Sakineh Akhund, Yeganeh Qarabaghi, "INVESTIGATING THE CONCEPT OF TAHADDI (THE CHALLENGE OF THE QURAN) FROM ALLAMEH TABATABA’I (MAY ALLAH HAVE MERCY ON HIM) AND AYATULLAH JAVADI AMOLI’S VIEWPOINTS", 16, no.125 (2018): 25. magiran.com/p1924494
سکینه آخوند، یگانه قره باغی، (1397). 'واکاوی تحدی قرآن از منظر علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی'، نشریه نامه جامعه، 16(125)، صص.25. magiran.com/p1924494
Sakineh Akhund, Yeganeh Qarabaghi, (2018). 'INVESTIGATING THE CONCEPT OF TAHADDI (THE CHALLENGE OF THE QURAN) FROM ALLAMEH TABATABA’I (MAY ALLAH HAVE MERCY ON HIM) AND AYATULLAH JAVADI AMOLI’S VIEWPOINTS', , 16(125), pp.25. magiran.com/p1924494
سکینه آخوند؛ یگانه قره باغی. "واکاوی تحدی قرآن از منظر علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی". نشریه نامه جامعه، 16 ،125 ، 1397، 25. magiran.com/p1924494
Sakineh Akhund; Yeganeh Qarabaghi. "INVESTIGATING THE CONCEPT OF TAHADDI (THE CHALLENGE OF THE QURAN) FROM ALLAMEH TABATABA’I (MAY ALLAH HAVE MERCY ON HIM) AND AYATULLAH JAVADI AMOLI’S VIEWPOINTS", , 16, 125, 2018, 25. magiran.com/p1924494
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال